طی جلسه ای هیات اعزامی از اتاق بازرگانی کشور چین با مدیر عامل و مسوولین سرمایه گذاری شرکت عمران شهرهای جدید به مذاکره پرداختند.

در این نشست که در سالن جلسات شرکت عمران شهرهای جدید ، برگزار شد،ضمن معرفی فرصت های سرمایه گذاری در شهرهای جدید به احداث شهرهای جدید نسل دوم که سرمایه گذاری در ایجاد کامل شهر جدید یا شهرک بصورت مشارکتی می باشد پرداخته شد که بسیار مورد استقبال چینی ها قرار گرفت.

لازم به ذکر است نسل نو شهرهای جدید با آسیب شناسی و بررسی تجارب گذشته و با رویکردهای جدید در دست طراحی و اجرا قرار گرفته است.این شهرها بستری بکر و مناسب برای سرمایه گذاری است.مجموعه برنامه ریزی، اقدامات و مشوق های در نظر گرفته شده ،حاکی از رویکردی نوین در حوزه سرمایه گذاری در این شهرهاست. رویکردی که شهر را پویا و فراتر از اقدامات کالبدی و عمرانی ، مبتنی بر برنامه ریزی همه جانبه با تأکید ویژه بر جنبه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی می داند، شهروند محور بوده و نهادهای غیر دولتی و مشارکت مردمی در سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، شکل گیری ، تکوین و اداره آن ایفاگر نقش پر رنگ تری بوده و دولت در این فرایند فراتر از سیاست گذار ، راهبری و نظارت عالیه مسئولیتی برای خود قائل نیست.اگرچه شهرهای جدید در دست احداث ظرفیت بالایی برای انطباق با رویکرد فوق را دارند، لیکن تبلور آن در قالب نسل نو شهرهای جدید به عنوان شهرپایدار، نوگرا و آینده نگر صورت تحقق به خود خواهد گرفت.