با توجه به استقبال شهرهای جدید از پروژه قطار برقی؛ در اولویت شهر جدید پردیس با حدود هزینه 162 میلیون یورو سرمایه گذاری، شهر جدید بهارستان با حدود هزینه 92 میلیون یورو؛ شهر جدید فولادشهربا حدود هزینه 157 میلیون یورو؛ شهر جدید گلبهار

با حدود هزینه 300 میلیون یورو؛ شهر جدید سهند با حدود هزینه 108 میلیون یورو و شهر جدید صدرا با حدود هزینه 55 میلیون یورو جهت جذب سرمایه گذار معرفی شد.