طی حکمی از سوی وزیر راه و شهری صادق اکبری به سمت عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید منصوب شد.

گفتنی است ایشان پیش از این مدیر کل دفتر روابط اقتصادی خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بوده است.