ﺳﻨﺪ ملی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﻣﺴﻴﺮ آﻳﻨﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼی ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ را در ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞ ﻧﻮی اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و وﻳﮋﮔی ﻫﺎ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی اﺻﻠی آن را ﺗﺎ اﻓﻖ زﻣﺎﻧی ۱۴۲۰ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﺳی ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺸﻮر در اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺳﻮاﺑﻖ ﺟﻬﺎﻧی در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻨﺪ در ﺑﺮدارﻧﺪه ارزﻳﺎﺑی روﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ،ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد،ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﭘﻴﺶ رو،ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز،راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ.اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻨﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳی،ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎی ﻛﻼن ﻓﻮق در اﻓﻖ زﻣﺎﻧی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻫﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎﻳی ﺳﺮزﻧﺪه،ﭘﺎﻳﺪار و ﻛﺎرآﻣﺪتر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﻫﺎی رﺷﺪ و ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮی و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻛﺸﻮر و در راﺳﺘﺎی آﻣﺎﻳﺶ ﻓﻀﺎﻳی ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ.