تفاهم نامه تعامل و همکاری شرکت عمران شهر جدید پردیس با شهرداری با حضور نمایندگان شرکت عمران شهرهای جدید و شهرداری شهر جدید پردیس در تاریخ 1 مرداد با تایید و تصویب استاندار ابلاغ شد.

بر اساس تفاهمنامه مذکور اراضی مورد نیاز شهرداری بر اساس ماده 9 و 5 قانون ایجاد شهرهای جدید جهت ارائه خدمات به شهروندان شهر جدید پردیس بصورت رایگان واگذار می شود.