سرمایه گذارانی که تمایل به سرمایه گذاری در پروژه های شهر جدید پردیس دارند

از تاریخ 18 تا 29 مهرماه فرصت دارند جهت سرمایه گذاری در پروژه مهرگان شهر جدید پردیس به شرکت عمران این شهر مراجعه و طبق فراخوان پیوست مدارک لازم را تحویل نمایند .