شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد به منظور شناسایی سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت مرکز محله در دره بهشت که در فاز 8 شهر جدید پردیس واقع شده است در قالب بسته های سرمایه گذاری شامل کاربری های تجاری ، آموزشی ، فضای سبز و مذهبی نسبت به شناسایی سرمایه گذاران از طریق فراخوان اقدام نماید.