ولت برای گسترش و تعمیق عدالت در همه عرصه‌ها و تامین نیازهای اساسی مردم به ویژه مسکن و همچنین برای کاهش فشار‌های جمعیتی و مهاجرت‌های گسترده به شهرهای بزرگ وگسترش بی‌رویه آنها، نابسامانی نظام استقرار و سازمان فضایی سکونتگاه‌های انسانی، تشدید نیاز به احداث مسکن شهری و محدودیت توسعه‌های جدید شهری در درون شهرها و اراضی بلافصل آنها، ضرورت ایجاد نسل دوم شهرهای جدید را به عنوان یکی از راهبردهای اساسی توسعه شهری در نظر گرفته است. طبق این رویکرد نوین شهرهای جدید نسل دوم بر اساس اهداف تعیین شده، فضایی بکر را برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در ایجاد کامل این شهرها به صورت مشارکتی یا خصوصی فراهم کرده است.

درهمین رابطه، نسل نو شهرهای جدید با آسیب‌شناسی و بررسی تجارب گذشته و با رویکردهای جدید در دست طراحی و اجرا قرار گرفتند. این شهرها بستری بکر و مناسب برای سرمایه‌گذاری هستند و مجموعه برنامه‌ریزی، اقدامات و مشوق‌های در نظر گرفته شده هم برای ساخت این شهرها، حاکی از رویکردی نوین در حوزه سرمایه‌گذاری برای توسعه شهری و شهرنشینی است. رویکردی که شهر را پویا و فراتر از اقدامات کالبدی و عمرانی و مبتنی بر برنامه‌ریزی همه‌جانبه با تاکید ویژه بر جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی می‌داند.

این نوع از شهرهای جدید، شهروند محور بوده و نهادهای غیر دولتی و بخش خصوص بازیگران اصلی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، شکل‌گیری، تکوین و اداره آنها به حساب می‌آیند و دولت تنها نقش سیاست‌گذاری کلان، راهبری و نظارت را برعهده دارد. دراین میان اگرچه شهرهای جدید در دست احداث ظرفیت بالایی برای انطباق با رویکرد فوق را دارند، لیکن تبلور آن در قالب نسل نو شهرهای جدید به عنوان شهرپایدار، نوگرا، آینده نگر و هوشمند صورت تحقق به خود خواهد گرفت.

بنابر این احداث این شهرها بدون توجه به نظام‌های مالی مبتی بر مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی محکوم به شکست است. در این میان بهبود فضای سرمایه‌گذاری و امنیت بخشی و سوددهی به جریان سرمایه، می‌تواند این شهرهای را به فضایی بکر و بی‌بدیل جهت شکوفایی توسعه اقتصادی تبدیل نماید.

دراین شرایط شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان متولی اصلی این حوزه باید به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برای جذب نقدینگی، انتقال فناوری‌های جدید، ایجاد اشتغال و درنهایت توسعه همه‌جانبه در این شهرها باشد که اظهارات مسوولان این شرکت حاکی از آن است که شرکت عمران شهرهای جدید طرح‌ها و پروژه‌های مختلفی را از مقیاس محلی گرفته تا مقیاس فراشهری، در قالب یک برنامه مدون و دقیق جهت مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی تعریف نموده است، بطوری که برای توسعه این شهرها و همچنین ارتقا کیفیت زندگی در شهرهای جدید کنونی، مشوق‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در قالب هفت گروه کلی (پروژه‌های تجاری و اداری، تفریحی، مسکونی اقامتی، صنعتی و تجهیزات شهری، فرهنگی و آموزشی و درمانی) برنامه‌ریزی و دسته‌بندی شده است.

گفتنی ا‌ست که طی یک سال گذشته شرکت عمران شهرهای جد‌ید‌ ۸ تفاهمنامه با شرکت‌های خارجی امضا کرد‌ه است که امضای پنج تفاهمنامه همکاری با آلمان، سه تفاهمنامه با ایتالیا، چهار تفاهمنامه با لوکزامبورگ و یک مورد‌ با تایلند‌ ازجمله این موارد‌ به‌شمار می‌رود‌ ضمن اینکه شرایط همکاری با برخی وزارتخانه‌ها و د‌انشگاه‌های این کشورها را جهت تباد‌ل د‌انش و سوابق فراهم کرد‌ه است. امید است با جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی علی الخصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شاهد توسعه همه‌جانبه شهرهای جدید نسل دوم باشیم.