قوانین سرمایه گذاری در شهرهای جدید
کتاب الکترونیکی فرصت های سرمایه گذاری
مشاهده
کتاب گزیده قوانین و مقررات در شهرهای جدید
مشاهده
موافقت نامه ساخت بهره برداری واگذاری
مشاهده
قرار داد تیپ مشارکت
مشاهده
اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
مشاهده
قانون ایجاد شهرهای جدید
مشاهده
معیارهای ارزیابی سرمایه گذاران در پروژه مشارکتی
مشاهده
قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی (FIPPA)
مشاهده