عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار(شریک)
آگهی در محدوده شهر جدید مجلسی
عنوان روزنامه  استعلام  مناقصه
تاریخ انتشار 1399/0331
آخرین مهلت 1399/04/23
دانلود فایل مزایده دانلود

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار(شریک)

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد پروژه های عمرانی ذیل واقع درشهر جدید مجلسی را به صورت مشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی دارای صلاحیت ، پس از ارزیابی و اخذ امتیاز لازم از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir بشرح زیر اجرا نماید.

مبلغ کل سرمایه گذاری حدود  ( ریال) مبلغ تقریبی جهت سرمایه گذاری توسط شریک حدود( ریال)   متراژتقریبی

زیر بنا/زمین

(متر مربع)

موضوع پروژه
365 میلیارد 253 میلیارد 10000 یکصد واحد مسکونی ویلائی مشارکت در احداث بخشی از محله دانش شهر جدید مجلسی شامل:
506 واحد های تجاری(سفتکاری و نما)
1792.44 مدرسه( سفتکاری، نازک کاری همراه با محوطه سازی و دیوار کشی)
7476.63 محوطه سازی محور پیاده محله فرهنگ

 

 شرایط زمانی دریافت اسناد ارزیابی ازسامانه :  حداکثرتاساعت 14 روز دو شنبه مورخ 9/4/99

–  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  و ارسال اسناد مربوطه :  حداکثرتا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 23/4/99

– زمان برگزاری کمیسیون ارزیابی : ساعت 10 صبح روز سه شنبه 24/4/99

(( شرکت عمران شهر جدید مجلسی))