عنوان مناقصه
                     آگهی تجدید فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره 7-3-98/م
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ، عصر توسعه
تاریخ انتشار از روز چها شنبه  مورخ 98/06/14 لغایت روز دوشنبه مورخ 98/06/25 جهت دریافت اسناد اقدام نمائید.
آخرین مهلت مهلت بارگذاری پیشنهادات در سایت از روز سه شنبه 98/06/26 لغایت روز پنجشنبه مورخ 98/07/06  ساعت 16:00 میباشد
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

آگهی تجدید فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره 7-3-98/م

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به صورتجلسه کمیسیون مناقصه به شماره 20043/98/ص مورخ 1398/5/28 نسبت به تجدید فراخوان عمومی یک مرحله ای به منظور انتخاب پیمانکار ذی صلاح جهت عملیات اجرای روشنایی میدان امام خمینی تا میدان فشند با برآورد اولیه به مبلغ 10،679،944،180 ریال به حروف: ده میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار و یکصد و هشتاد ریال بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.

نحوه خرید اسناد مناقصه:

ازکلیه پیمانکاران دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 98/6/14 لغایت 98/6/52 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir/ مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 98/7/6، می باشد. اسناد در ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 98/7/7 در محل سالن جلسات شرکت از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود.

– مبلغ فروش اسناد مناقصه 1,000,000ریال به حروف یک میلیون ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :

– اصل فیش یا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ 533،997،209 ریال را به حساب شماره 4001036906374199  (IR940100004001036906374199 شبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و در سایت بارگذاری شود. در صورت عدم امکان دریافت یا بارگذاری اسناد در سایت با پشتیبانی سامانه تماس حاصل فرمایید. ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار، تا ساعت 10 صبح مورخ 7/7//98 به دفتر اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49) الزامی است.

– عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از فراخوان می باشد.

– دارندگان گواهینامه صلاحیت از سوی سازمان برنامه و بودجه با حداقل رتبه 5 نیرو و داشتن ظرفیت کاری و ریالی آزاد در رشته مربوطه.

– دارندگان تایید صلاحیت ایمنی صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ضمنا ارائه شناسه مالی و کد اقتصادی شرکت ، جهت دریافت اسناد الزامی می باشد. آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات (https://iets.mporg.ir/) و پایگاه اینترنتی شرکت عمران به آدرس www.hashtgerd-ntoir.gov.ir و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (http://setadiran.ir/setad/cms) قابل مشاهده می باشد.