عنوان مناقصه آگهی فراخوان ارزیابی طراحی و ساخت مسیر دسترسی صدرا به بزرگراه شیراز-اصفهان
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه
تاریخ انتشار 1397/01/18
آخرین مهلت
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد عملیات طراحی و ساخت مسیر دسترسی صدرا به بزرگراه شیراز-اصفهان را به روش طرح و ساخت (EPC) با شرایط زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا علاقه مندان می توانند اسناد ارزیابی کیفی را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره مناقصه ۲۰۰۹۷۱۰۴۱۰۰۰۰۰۱ دریافت نموده و بر اساس برنامه زمانبندی درج شده در آن سامانه نسبت به ارسال اسناد خود در همان سامانه اقدام نمایند.
– هزینه اجرای پروژه از طریق تهاتر با املاک متعلق به این شرکت خواهد بود.
– شرط لازم جهت شرکت مناقصه داشتن رتبه طرح و ساخت در رشته راه و یا رتبه حداقل ۴ راه و باند پیمانکاری به همراه مشارکت رسمی با مشاور در تخصص راه می باشد.
شرح کلی خدمات پیمانکار
– انجام مطالعات مسیر شامل جاده اصلی ، پل ها ، آب رو ها و ….. به همراه انجام مطالعات جنبی شامل مطالعات زیست محیطی ، نقشه برداری و … (بر مبنای نشریه شماره ۴۱۳ سازمان برنامه و بودجه)
– اجرای مسیر بر اساس فهرست بهای راه و باند سال جاری شامل زیر سازی و رو سازی ، جمع آوری و دفع آب های سطحی و پل ها و …