عنوان مناقصه آگهی فراخوان دو مرحله ای به شماره 16-9-97/م اتمام مهلت دریافت اسناد
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ، همشهری
تاریخ انتشار 97/11/9
آخرین مهلت  97/11/16
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

توضیحات: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد براساس مصوبات هیات مدیره در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره « جهت انجام مطالعات به منظور طراحی و ساماندهی یکپارچه جنگل های حاشیه اتوبان (نوار جنوبی) شهرجدید هشتگرد با رویکرد توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی با ایجاد مراکز رفاهی، خدماتی، تفریحی، توریستی و کمپ ورزشی» به روش کیفیت و قیمت(QCBS) به شماره 200971290000018 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت، ارسال درخواست پیشنهاد (RFP)، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند(انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 09/11/97 می باشد)
کارفرما: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
مشاور: دارندگان گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از سوی سازمان برنامه و بودجه با حداقل پایه 2 تخصص طراحی شهری در گروه معماری و شهرسازی و داشتن ظرفیت کاری و ریالی آزاد در رشته مربوطه.
مبلغ برآورد اولیه : 000ر000ر000ر5 ریال به حروف پنج میلیارد ریال براساس شرح خدمات پیوست.
مدت زمان اجرای کار: 9 ماه .
تحویل اسناد فراخوان: از متقاضیان دعوت می‌شود برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 09/11/97 لغایت 16/11/97 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir با شماره 200971290000018 مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00روز شنبه مورخ 27/11/97 می باشد. اسناد ارزیابی کیفی در ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 28/11/97 در اتاق کنفرانس مدیرعامل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود. بازگشایی اسناد ارزیابی فنی و مالی (RFP) بین مشاورین منتخب لیست کوتاه و زمان بازگشایی پاکات متعاقباٌ اعلام خواهد گردید.
– مبلغ فروش اسناد مناقصه 000ر500 ریال به حروف پانصد هزار ریال و قابل پرداخت از طریق سامانه ستاد می باشد.
– آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نیز قابل مشاهده می باشد.
محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir با شماره 200971290000018