عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی مشاوران به شماره 63-11-99/م
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ،عصرتوصعه
تاریخ انتشار فراخوان از تاریخ 1399/12/24 لغایت 1400/01/05 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir/ مراجعه نمایند.
آخرین مهلت آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1400/01/21 می باشد.
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

آگهی فراخوان عمومی مشاوران به شماره 63-11-99/م

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هیئت مدیره نسبت به برگزاری فراخوان عمومی شناسایی مهندسین مشاور بمنظور نظارت بر پروژه های مشارکتی شهر جدید هشتگرد از طریق روش بودجه ثابت مطابق جز 3 بند الف ماده 16 آیین نامه اجرایی بند هـ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه خرید خدمات مشاوره) به روش بودجه ثابت (SFB) با مبلغ به عدد 86.396.516.137 ریال (هشتاد و شش میلیارد و سیصد و نود و شش میلیون و پانصد و شانزده هزار و یکصد و سی و هفت ریال)   بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.

نحوه خرید اسناد مناقصه:

    ازکلیه مشاوران دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 1399/12/24 لغایت 1400/01/05 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir/ مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1400/01/21 می باشد. اسناد ارزیابی کیفی در ساعت 11:00  روز یک شنبه مورخ 1400/01/22 در محل سالن جلسات از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود.

– مبلغ فروش اسناد مناقصه 1,000,000ریال به حروف یک میلیون ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  

– در صورت عدم امکان دریافت یا بارگذاری اسناد در سایت با پشتیبانی سامانه تماس حاصل فرمایید.

مناقصه گران بایستی دارای گواهینامه صلاحیت مشاور از سوی سازمان برنامه و بودجه با حداقل پایه 3 در رشته های (ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی) و (ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی) بصورت توأمان با ظرفیت کاری و ریالی آزاد باشند.

آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات (https://iets.mporg.ir/) و پایگاه اینترنتی شرکت عمران به آدرس www.hashtgerd-ntoir.gov.ir و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (https://setadiran.ir/setad/cms) قابل مشاهده می باشد.