عنوان مناقصه آگهی فراخوان فروش عمومی به شماره 17-9-97 اتمام مهلت دریافت اسناد
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ،رسالت
تاریخ انتشار 97/10/10
آخرین مهلت 97/10/11
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

توضیحات: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هیئت مدیره نسبت به برگزاری فراخوان عمومی یک مرحله ای بمنظور انتخاب پیمانکار جهت احداث 100 باب واحد تجاری واقع در سایت های مسکن مهر شهر جدید هشتگرد با مبلغ برآورد اولیه 230ر921ر857ر45ریال (چهل و پنج میلیارد و هشتصد و پنجاه و هفت میلیون و نهصد و بیست ویک هزار و دویست و سی ریال) بر اساس فهارس بهاء سال 97(ابنیه، تاسیات برقی و مکانیکی) بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.
نحوه خرید اسناد مناقصه:
ازکلیه متقاضیان دارای گواهینامه صلاحیت حداقل پایه 5 ساختمان دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 18-9-97 لغایت 27-9-97 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir/ مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 10-10-97، می باشد. اسناد در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 11-10-97 در اتاق کنفرانس مدیرعامل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود. (شماره سامانه 200971290000019)
– مبلغ فروش اسناد مناقصه 000ر500 ریال به حروف پانصد هزار ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :
– اصل فیش یا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 062ر896ر292ر2 ریال را به حساب شماره 4001036906374199 (IR940100004001036906374199 شبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و در سایت بارگذاری شود. در صورت عدم امکان دریافت یا بارگذاری اسناد در سایت با ارائه پرینت خطای اعلام شده به اداره پیمان و رسیدگی شرکت مراجعه فرمائید. ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار، تا ساعت 16 مورخ 10-10-97 به دفتر اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49) الزامی است.
– عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از فراخوان می باشد.
ضمنا ارائه شناسه مالی و کد اقتصادی شرکت ، جهت دریافت اسناد الزامی می باشد. آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات (https://iets.mporg.ir/) و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (http://setadiran.ir/setad/cms) قابل مشاهده می باشد.
محل دریافت اسناد: اداره پیمان و رسیدگی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واقع در فاز 2 – محله 4 – خیابان نیایش – خیابان شهید مسیح صلاحی – پلاک 49 – کدپستی 59383-33619
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: اصل فیش یا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 062ر896ر292ر2 ریال را به حساب شماره 4001036906374199 (IR940100004001036906374199 شبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و در سایت بارگذاری شود.