عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای مرداد ماه 1399
آگهی در محدوده شهر جدید سهند
عنوان روزنامه روزنامه
تاریخ انتشار 1399/05/26
آخرین مهلت 1399/05/29
دانلود فایل مناقصه دانلود

متن آگهی