عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه شرکت عمران شهر جدید رامشار
آگهی در محدوده شهر جدید رامشار
عنوان روزنامه روزنامه ایران - روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار -
آخرین مهلت -
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ( به شماره فراخوان ۲۰۹۸۰۰۳۸۹۴۰۰۰۰۰۱ در سامانه ستاد ایران)
موضوع مناقصه: احداث مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی
سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاری فرآیند مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس ذیل میسر خواهد بود.
http//:www.setadiran.ir