متن آگهی

باسمه تعالی

آگهی مناقصه عمومی

شماره 1-6

       شرکت عمران شهر جدید پرند ، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جدید پرند در نظر دارد پروژه‌ها با مشخصات جدول ذیل را در قبال 30 درصد نقد و 70 درصد تهاتر اراضی در شهر جدید پرند ، به پیمانکاران واجدِ شرایط که دارای حداقل رتبه مورد نظر و  ظرفیت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 576756/95  مورخ 31/03/95 از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند ، واگذار نماید:

 عنوان پروژه محل اجرا مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهارس بهای 98 ( ریال ) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال) صلاحیت مورد نیاز

از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

اجرای ترمیم و اصلاح نواقص محوطه سازی شهرک آفتاب و آسمان فازهای 5 و 6 9.930.094.768 496.504.738 با رتبه 5 ابنیه
تکمیل و احداث خیابان نظامی جنوبی و تکمیل آبهای سطحی جنوب فاز3        9.567.358.619 478.367.931 با رتبه 5 راه و ترابری

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌ای

نوع و تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ قید شده در جدول فوق و حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قیدگردیده است (در صورت شرکت درهر مناقصه ، ضمانت‌نامه هر کدام بایستی جداگانه ارایه گردد)

الف) مهلت فروش اسناد از تاریخ 26/06/98 تا پایان وقت اداری01/07/98( باستثنای پنج‌شنبه و ایام تعطیل )

ب) آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : تا  پایان وقت اداری مورخ13/07/98

پ) محل تحویل اسناد : دبیر خانه شرکت عمران شهر جدید پرند( به آدرس فوق الاشاره)

پ) تاریخ بازگشایی پیشنهادها: 14/07/98 ساعت10 صبح  ( اتاق جلسات )

متقاضیان می‌بایستی مبلغ –3.000.000 ریال برای خرید اسناد مناقصه،هر کدام از پروژه‌های فوق به صورت جداگانه به حساب جاری شبا 780100004001036904005068 IR با شناسه واریز 367036974285120158877436912066 نزد بانک مرکزی بنام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ، قابل پرداخت در کلیه بانکهای دارای حساب از طریق سیستم ساتنا و پایا ، به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واریز و نماینده فنی و مطلع، همراه با فیش مربوطه و معرفی‌نامه برای دریافت اسناد به اداره امور پیمان و رسیدگی شرکت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نمایید (تلفن تماس : 5-56790051-021)

شرکت عمران شهر جدید پرند

دانلود فایل های مناقصه