متن آگهی

باسمه تعالی

آگهی مناقصه عمومی

شماره 1-7

     شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس کیلومتر30 اتوبان تهرانـ ساوه ، فاز دو شهر جدید پرند در نظر دارد اجرای لکه گیری و ترمیم آسفالت و نوارهای حفاری در سطح فازهای مختلف مسکن مهر شهر جدید پرند  ، در قبال 30 درصد نقد و 70 درصد تهاتر اراضی در شهر جدید پرند ، را حسب مشخصات ذیل به پیمانکار واجدِ شرایط که دارای حداقل رتبه 5 راه و ترابری و  ظرفیت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 576756/95  مورخ 31/03/95 از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند ، واگذار نماید:

جمع کل برآورد: 29.662.658.756 ریال (بر اساس فهارس بهای سال 98 )

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌ای

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 1.483.132.938 ریال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قیدگردیده است .

الف) مهلت فروش اسناد از تاریخ 08/07/98 تا پایان وقت اداری14/07/98( باستثنای پنج‌شنبه و ایام تعطیل )

ب) آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : تا  پایان وقت اداری مورخ29/07/98

پ) محل تحویل اسناد : دبیر خانه شرکت عمران شهر جدید پرند( به آدرس فوق الاشاره)

پ) تاریخ بازگشایی پیشنهادها: 30/07/98 ساعت10 صبح  ( اتاق جلسات )

متقاضیان می‌بایستی مبلغ –3.000.000 ریال برای خرید اسناد مناقصه، به حساب جاری شبا 780100004001036904005068 IR با شناسه واریز 367036974285120158877436912066 نزد بانک مرکزی بنام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ، قابل پرداخت در کلیه بانکهای دارای حساب از طریق سیستم ساتنا و پایا ، به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واریز و نماینده فنی و مطلع، همراه با فیش مربوطه و معرفی‌نامه برای دریافت اسناد به اداره امور پیمان و رسیدگی شرکت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نمایید (تلفن تماس : 5-56790051-021)

شرکت عمران شهر جدید پرند

دانلود فایل های مناقصه