عنوان مناقصه استعلام شرکت عمران شهر جدید مجلسی
آگهی در محدوده شهر جدید مجلسی
عنوان روزنامه  استعلام  مناقصه
تاریخ انتشار 1398/04/17
آخرین مهلت 1398/05/05
دانلود فایل مزایده دانلود

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد احداث یک باب مدرسه همراه با محوطه سازی و دیوار کشی واقع در محله مهران 1 شهرجدیدمجلسی را از طریق مناقصه بصورت یک مرحله ای طبق قانون برگزاری مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 و بر اساس بخشنامه اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع به شماره 1299188/96 مورخ 4/5/96 به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید

بسمه تعالی
دعوتنامه شرکت در مناقصه

شرکت/ پیمانکار…

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد احداث یک باب مدرسه همراه با محوطه سازی و دیوار کشی واقع در محله مهران 1 شهرجدیدمجلسی را از طریق مناقصه بصورت یک مرحله ای طبق قانون برگزاری مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 و بر اساس بخشنامه اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع به شماره 1299188/96 مورخ 4/5/96 به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید.
الف) موضوع کار
موضوع کار عبارتست از احداث یک باب مدرسه همراه با محوطه سازی و دیوار کشی واقع در محله مهران 1شهرجدیدمجلسی بصورت 100% تهاتر براساس شرایط مندرج دراین اسناد
زیربنای مدرسه :حدود44/1792 مترمربع ، همراه با محوطه سازی اطراف آن به متراژ: 17/2024مترمربع و دیوارکشی اطراف به متراژ:240مترطول ، بصورت100% تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده بر اساس شرایط مندرج دراین اسناد
تبصره: مساحتهای مذکور پس از اتمام کاربصورت دقیق اندازه گیری شده و ملاک محاسبات قرارخواهدگرفت.

ب)محل اعتبار: اعتبار پروژه ازمحل اعتبارات عمرانی شرکت عمران شهرجدید مجلسی بوده وکارفرما می تواندهزینه انجام پروژه رابه صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی ویا درصورت امکان و انجام مراحل قانونی نسبت به پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار درقالب اسناد خزانه اسلامی اقدام نماید.
پ) زمان اجرای کار
از تاریخ نخستین صورتجلسه تحویل کارگاه( بعدد) 24ماه ( بحروف ) بیست و چهار ماه خورشیدی پیش بینی شده است .

ت) مبلغ برآورد هزینه اجرای کار
مبلغ اولیه برآوردپروژه به مبلغ بعدد 000ر000ر388ر32ریال بحروف: (سی ودو میلیارد و سیصدوهشتادوهشت میلیون ریال) بر اساس فهارس بهای ابنیه و تاسیسات برقی- مکانیکی سال 1398مطابق با نقشه و مشخصات پیوست و بدون احتساب تعدیل و بدون پیش پرداخت و مابه التفاوت می باشد.
– برآورد اولیه، نقشه ، دتایلهای مربوطه وجداول ساختارشکست به پیوست می باشد.

ث) شرایط مناقصه وتهاتر
1) با توجه به تهاتری بودن این مناقصه، جهت انجام تهاترپس از ارائه صورت وضعیت توسط پیمانکار(برنده مناقصه ) به کارفرما ، ازکل مطالبات قطعی شده هر صورت وضعیت 100 % بلوکه می گردد تا پس از رسیدن مبلغ بلوکه شده به مبلغ مورد تهاتر، زمین یا واحد ساخته شده به قیمت کارشناسی روزجهت تهاتر واگذار گردد ویاکارفرما می توانددر صورت امکان و انجام مراحل قانونی نسبت به پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار در قالب اسناد خزانه اسلامی یا نقدی اقدام نماید.
2) مورد تهاتر پس از واگذاری وتحویل به پیمانکاربا حفظ شرایط کاربری ومطابق شرایط شرکت عمران مجلسی قابل واگذاری (فروش) به غیر می باشد.
3) در صورت فسخ یا خاتمه پیمان ( ماده 46 یا 48 شرایط عمومی پیمان) پیمانکار اختیار تصمیم گیری در خصوص زمین یا واحد ساخته شده مورد تهاتر را تماماً به شرکت عمران مجلسی واگذار می نماید.

ج) مصالح

_ حمل مصالح وتجهیزات مورد نیاز تا پای کاربرعهده پیمانکار است.
_ پیمانکار ملزم به تهیه مصالح مصرفی از تولید کنندگان مجاز ، منابع و معادن مورد تایید کارفرما بوده و همچنین تغییر در محل تامین منابع و مصالح به واسطه تغییر در مشخصات مصالح در صورت اعلام دستگاه نظارت مجاز می باشد.
-پیمانکار موظف می باشد قبل از اجرای کار،کیفیت مصالح مصرفی را به تائید دستگاه نظارت برساند.

چ) محل اجرای کار
اصفهان – کیلومتر 20 جاده مبارکه _ بروجن، شهر جدید مجلسی _ محله مهران1

ح) کارفرما و دستگاه مناقصه گزار
شرکت عمران شهر جدید مجلسی

خ) دستگاه نظارت :
دفتر فنی شرکت عمران مجلسی و سازمان نوسازی مدارس

د) تضمین شرکت در مناقصه
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه000/000/620/1ریال (یک میلیاردو ششصدوبیست میلیون ریال) است که باید به صورت مشروحه زیرهمراه با اسناد مناقصه مربوط در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود:
– ضمانتنامه بانکی
تبصره : چک مسافرتی یا چک در گردش و چک شخصی به هر شکل ممکن قابل قبول نمی باشد مدت اعتبار ضمانتنامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه های بانکی باید طبق فرم های مورد قبول تنظیم و صادر شود.

ذ) مهلت دریافت اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات:

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد، حداکثر تاساعت 14 روز شنبه مورخ 5/5/98 می باشد .

در صورتی که مبلغ کار مورد مناقصه با در نظر گرفتن کارهایی که اخیرا” برنده شده و یا قرارداد منعقد نموده اید و هنوز به سازمان برنامه وبودجه اعلام نشده، از ظرفیت ارجاع کار و یا تعداد کار مجاز شما تجاوز می نماید مراتب را کتبا” به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور سازندگان و پیمانکارن اطلاع دهید.
انتخاب شما در این مناقصه موکول به تایید سازمان مذکور می باشد و در صورتی که مراتب فوق را رعایت نکرده و به تسلیم پیشنهاد مبادرت نمایید، پیشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط بوده و برای بار اول مشمول اخطار کتبی و بار دوم تا شش ماه و در صورت تکرار تا یکسال از فهرست سازمان برنامه وبودجه حذف و از ارجاع کارها محروم خواهد گردید.
_ تمام اسناد مناقصه، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با سایر اسناد تسلیم شود.

ر) بازگشائی پاکات:
-کلیه پیشنهادهای واصله در کمیسیون مناقصه در ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 6/5/98 باز و خوانده میشود.
– حضور یک نماینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادات آزاد است.

ز) سایرشرایط:

– کلیه مراحل برگزاری مناقصه شامل ثبت آگهی ،دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادقیمت بصورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام گردیده وبازگشائی پاکات نیز از طریق سامانه مذکورانجام خواهد گردید.
– مناقصه گران موظفند ضمن ارسال الکترونیکی پاکات مناقصه درسامانه ستاد ، پاکت الف حاوی اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه رانیز بصورت فیزیکی به دبیرخانه شرکت عمران مجلسی ارسال نمایند.

_ هر گاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان باهم تبانی کرده اند طبق ماده 56 آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی و نحوه ارجاع کار به آنها با آنان رفتارخواهد شد.

_ رفتار پیمانکاران در پاسخ به دعوتنامه شرکت در مناقصه و رعایت مهلت های مقرر به سازمان برنامه و بودجه منعکس می شود تا با پیمانکاران متخلف، بر اساس ضوابط مربوطه رفتار شود.

– کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار بوده وپیشنهاد دهنده موظف است تامیزان کسورات مربوطه را از مراکز ذیصلاح استعلام نموده ودرقیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.

– پیمانکار موظف به ارائه آنالیز قیمت پیشنهادی خود بر اساس بخشنامه شماره 1232579/96 مورخ 31/3/96می باشد.

– ارائه گواهینامه احراز صلاحیت حداقل پایه 5 وبالاتردر رشته ابنیه ونیز ارائه سوابق کاری مرتبط باموضوع مناقصه الزامی است و پیمانکار می بایست گواهینامه ، سوابق وقراردادهای مرتبط با موضوع مناقصه را در پاکت ب) ارسال نماید.

– به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا بعد از مهلت مقرر تسلیم و یا به صورت مشروط ، مخدوش و یا مبهم و… باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
– به قیمتهای پیشنهادی هیچگونه مابه التفاوت حمل و هیچگونه تعدیل و پیش پرداختی تعلق نخواهد گرفت و حجم کل قرارداد تا 25% قابل افزایش یا کاهش خواهد بود .
-کلیه ضوابط مربوط به مسائل ایمنی و حفاظت در کار به عهده پیمانکار خواهد بود و پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به بیمه نمودن کار موضوع پروژه به نفع شرکت عمران اقدام نموده و مدارک لازم را ارائه نماید.

– پیمانکار موظف به ارائه تسویه حساب بیمه و مالیات در انتهای کار خواهد بود.

– شرایط عمومی پیمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حاکم بر قرارداد می باشد.
– پیمانکار می بایست حداقل دارای یک یا دو مورد سابقه همکاری با سازمان نوسازی مدارس در زمینه مدرسه سازی بوده و اسناد و مدارک آنرا درپاکت ب ارائه نماید.
– پیمانکارملزم به رعایت ضوابط و مقررات مربوط به بخشنامه شماره 1299188/96 مورخ 4/5/96 با موضوع اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع می باشد.
٭٭ ارائه گواهی ارزش افزوده، صورتهای مالی رسیدگی شده، کد اقتصادی ، شناسه ملی و سایر مدارک خواسته شده درپاکت ب الزامی می باشد.
– برآورد ارائه شده در اسناد مناقصه بعنوان فهرست منضم به پیمان جزء اسناد پیمان محسوب گردیده و استناد به مقادیر آن ( به جزء در تبصره بند ب- 18 بخشنامه سرجمع )حقی برای طرفین ایجاد نمی کند.
– براساس تبصره ماده24 آیین نامه اجرائی قانون ایجاد شهرهای جدید(به شماره 6892/ت26822ه مورخ24/6/82)پروژه مربوطه بعنوان طرح عمرانی محسوب می گردد.
– عملیات پیش بینی نشده در حین کار با ابلاغ کتبی کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

– داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در سه پاکت جداگانه ((الف))، ((ب)) و ((ج)) طبق شرایط مناقصه پیوست در زمان مقرر توسط سامانه ستاد به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.
س) نشانی محل تسلیم پیشنهادها :
اصفهان-کیلومتر20جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم- شرکت عمران مجلسی
تلفن : 03152472733