متن آگهی

باسمه تعالی

مناقصه عمومی (همراه با ارزیابی کیفی )

شماره 2-10

     شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جدید پرند در نظر دارد احداث 3 باب مدرسه ( 2باب مدرسه درقالب یک قرارداد )با مشخصات جدول ذیل ، بر اساس بخش‌نامه سرجمع (به صورت مقطوع)  و در قبال 30 درصد نقد و 70 درصد تهاتر اراضی در شهر جدید پرند ، به پیمانکاران واجدِ شرایط که دارای حداقل رتبه 5 ابنیه و  ظرفیت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 576756/95  مورخ 31/03/95 از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند ، واگذار نماید:

عنوان پروژه فاز متراژ                      ( متر مربع) تعداد کلاس /تعداد طبقات مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهارس بهای 98    ( ریال ) جمع کل مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهارس بهای 98             ( ریال ) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه           ( ریال) مدت قرارداد
مدرسه شماره  10 شمال فاز 6 39/3126 21کلاس

4طبقه

72.547.223.088 72.547.223.088 3.418.944.462 9ماه
مدرسه شماره 12 شمال فاز 6   ( کوزو ) 43/1805 12کلاس

4طبقه

47.883.548.990 93.257.933.440 3.833.158.669 9ماه
مدرسه شماره 13 شمال فاز 6  (کوزو ) 43/1805 12کلاس

4طبقه

45.374.384.450

نوع و تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ قید شده در جدول فوق (در صورت شرکت در مناقصه بیش از یک مورد ضمانت‌نامه هر کدام بایستی جداگانه ارایه گردد) و حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قیدگردیده است

نوع مناقصه : مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی

الف) مهلت فروش اسناد از تاریخ 07/10/98 تا پایان وقت اداری 15/10/98 (به استثنای پنج­شنبه و ایام تعطیل )

ب) آخرین مهلت تحویل اسناد : تا پایان وقت اداری  ، مورخ01/11/98

پ) محل تحویل اسناد : دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند(به آدرس فوق الاشاره )

ت)بازگشایی اسناد ارزیابی کیفی : 02/11/98  ( حداقل امتیاز ارزیابی کیفی جهت بازگشایی قیمت 60  امتیاز می باشد )

ث) تاریخ بازگشایی  پیشنهادها 06/11/98  ساعت 14:30ظهر  ( اتاق جلسات )

متقاضیان می‌بایستی مبلغ -/3.000.000 ریال برای خرید اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه هر یک از پروژه های فوق به صورت جداگانه به حساب جاری شبا 780100004001036904005068 IR با شناسه واریز 367036974285120158877436912066 نزد بانک مرکزی بنام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ، قابل پرداخت در کلیه بانکهای دارای حساب از طریق سیستم ساتنا و پایا ، به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واریز و نماینده فنی و مطلع، همراه با فیش مربوطه و معرفی‌نامه برای دریافت اسناد به اداره امور پیمان و رسیدگی شرکت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نمایید.  (تلفن تماس : 5-56790051-021)

شرکت عمران شهر جدید پرند

دانلود فایل های مناقصه