عنوان مناقصه اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای به شماره 21-4-99/م
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ، رسالت
تاریخ انتشار برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان تا تاریخ 1399/06/12 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی https://setadiran.ir مراجعه نمایند.
آخرین مهلت آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1399/06/25 می باشد.
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای به شماره 21-4-99/م

اصلاحیه در خصوص رتبه گواهینامه صلاحیت و زمان‌بندی تهیه و ارسال اسناد مناقصه

 

پیرو فراخوان منتشر شده در سامانه ستاد ایران به شماره 20991290000028 و همچنین آگهی روزنامه منتشر شده در دو نوبت مورخ 27 و 28 مرداد ماه سال 1399 بدینوسیله به شرح ذیل رتبه گواهینامه صلاحیت مناقصه‌گران و همچنین برنامه زمانبندی تهیه و ارسال اسناد شرکت در فراخوان اصلاح می گردد:

 

«از کلیه مناقصه گران دارندگان گواهینامه صلاحیت از سوی سازمان برنامه و بودجه توام رتبه 3 ابنیه و ساختمان و 4 تاسیسات و تجهیزات دعوت به عمل می‌آید برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان تا تاریخ 1399/06/12 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی https://setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1399/06/25 می باشد. اسناد در ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1399/06/26 در محل سالن جلسات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بازگشایی می شود.»