متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پرند ، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جدید پرند در نظر دارد نسبت به تجدید آگهی مناقصه شماره ( 2-10) ، پروژه تکمیل  2 باب مسجد را بر اساس بخش‌نامه سرجمع (به صورت مقطوع)  و در قبال تهاتر اراضی و مستحدثات در شهر جدید پرند ، حسب مشخصات ذیل را به پیمانکاران واجدِ شرایط که دارای حداقل رتبه 5 ابنیه و  ظرفیت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 30593/94 مورخ 05/03/94 از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند ، واگذار نماید:

کد مسجد

فاز

عنوان

متراژ ( مترمربع)

مبلغ برآورد با اعمال ضرایب بر اساس فهارس بهای سال 94 ( ریال )

جمع کل مبلغ برآورد با اعمال ضرایب بر اساس فهارس بهای سال  94 ( ریال )

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال )

مدت قرارداد

مسجد شماره 6

فاز 5

تکمیل ساختمان اصلی

09/761

2.628.189.529

3.912.539.318

195.626.970

6ماه

محوطه سازی ( دیوارپیرامونی ، محوطه ، تاسیسات برق و مکانیکی )

61/1277

1.284.349.789

مسجد شماره 15

فاز6

تکمیل ساختمان اصلی

69/751

7.911.535.758

9.345.879.383

467.293.970

6ماه

محوطه سازی ( دیوارپیرامونی ، محوطه ، تاسیسات برق و مکانیکی )

81/2661

1.434.343.625

نوع و تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ قید شده در جدول فوق (در صورت شرکت در مناقصه بیش از یک مورد ضمانت‌نامه هر کدام بایستی جداگانه ارایه گردد) و حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قیدگردیده است

مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه ، قابل تمدید تا سه ماه دیگر .

الف) مهلت فروش اسناد از تاریخ 03/12/94  تا پایان وقت اداری 09/12/94  (به استثنای پنج‌شنبه و ایام تعطیل )

ب) آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : تا ساعت 15 مورخ22/12/94

پ) محل تحویل اسناد : دبیر خانه شرکت عمران شهر جدید پرند( به آدرس فوق الاشاره)

پ) تاریخ بازگشایی پیشنهادها :24/12/94  ، ساعت10 صبح  ( اتاق جلسات )

متقاضیان می‌بایستی مبلغ -/700.000 ریال برای خرید اسناد هر کدام از مساجد  فوق به صورت جداگانه به حساب جاری 2173691205003 بانک ملی ایران شعبه شهر جدید پرند  کد 2606 به نام این شرکت واریز و نماینده فنی و مطلع، همراه با فیش مربوطه و معرفی‌نامه برای دریافت اسناد به اداره امور پیمان رسیدگی شرکت به آدرس فوق‌الاشاره، مراجعه نمایید. (تلفن تماس : 8-56790036-021)

* هزینه درج آگهی (طی دو نوبت )، در روزنامه ایران و هزینه روزنامه مناقصه – مزایده ،  بر عهده برندگان مناقصه می‌باشد

دانلود فایل های مزایده

تمامی فایل های مزایده را می توانید از اینجا مشاهده و دانلود نمایید.