متن آگهی

 شرکت عمران شهر جدید پرند ، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جدید پرند در نظر دارد ، نسبت به تجدید آگهی مناقصه شماره ( 1-5) ، پروژه تکمیل  یک باب مسجد را بر اساس بخشنامه سرجمع (به صورت مقطوع)  و در قبال  30 درصد نقد و 70 درصد تهاتر اراضی و مستحدثات در شهر جدید پرند ، حسب مشخصات ذیل را به پیمانکار واجدِ شرایط که دارای حداقل رتبه 5 ابنیه و  ظرفیت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 30593/94 مورخ 05/03/94 از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند ، واگذار نماید:

کد مسجد

فاز

عنوان

متراژ ( مترمربع)

مبلغ برآورد با اعمال ضرایب بر اساس فهارس بهای سال 95 ( ریال )

جمع کل مبلغ برآورد با اعمال ضرایب بر اساس فهارس بهای سال  95 ( ریال )

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال )

مدت قرارداد

مسجد شماره 15

فاز6

تکمیل ساختمان اصلی

69/751

8.202.298.913

9.687.521.268

484.377.000

6ماه

محوطه سازی ( دیوارپیرامونی ، محوطه ، تاسیسات برق و مکانیکی )

81/2661

1.485.222.355

مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه ، قابل تمدید تا سه ماه دیگر .

الف) مهلت فروش اسناد از تاریخ13/06/95  تا پایان وقت اداری 17/06/95 

ب) آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : تا ساعت 15 مورخ 31/06/95

پ) محل تحویل اسناد : دبیر خانه شرکت عمران شهر جدید پرند( به آدرس فوق الاشاره)

پ) تاریخ بازگشایی پیشنهادها : 03/07/95 ، ساعت10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضیان می‌بایستی مبلغ -/700.000 ریال برای خرید اسناد مناقصه مسجد فوق به حساب جاری 2173691205003 بانک ملی ایران شعبه شهر جدید پرند  کد 2606 به نام این شرکت واریز و نماینده فنی و مطلع، همراه با فیش مربوطه و معرفی‌نامه برای دریافت اسناد به اداره امور پیمان و رسیدگی شرکت به آدرس فوق‌الاشاره، مراجعه نمایید. (تلفن تماس : 8-56790036-021)

* هزینه درج آگهی (طی دو نوبت )، در روزنامه ایران و هزینه روزنامه مناقصه – مزایده ،  بر عهده برنده مناقصه می‌باشد

دانلود فایل های مزایده