شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران- ساوه ، فاز چهار شهر جدید پرند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه طرح اقدام ملی شهر جدید پرند (واحدهای مسکونی پنج طبقه به همراه محوطه سازی و حصارکشی و تاسیسات زیر بنایی و شبکه های آبرسانی و فاضلاب و برق رسانی و روشنایی  ) واقع در فاز 6 را حسب مشخصات جدول ذیل به پیمانکاران و انبوه سازان واجدِ شرایط که دارای حداقل رتبه مورد نظر و ظرفیت آزاد، براساس بخش‌نامه سال 99  از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند ، واگذار نماید:

پروژه مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهارس بهای سال 99 ( ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال ) رتبه شرکت / انبوه ساز
288  واحدی 916,661,194,879 20,862,000,000 پایه 2ابنیه یا 2 انبوه سازی
288 واحدی 923,616,547,496 20,936,165,475 پایه 2ابنیه یا 2 انبوه سازی
208 واحدی 667,659,079,323 16,053,181,586 پایه 3ابنیه یا 2 انبوه سازی
192 واحدی 609,616,668,498 14,892,333,370 پایه 3 ابنیه یا 3 انبوه سازی
144  واحدی 458,309,880,968 11,866,197,619 پایه 3 ابنیه یا 3 انبوه سازی
96 واحدی 305,606,331,184 8,812,126,624 پایه 4 ابنیه یا 4 انبوه سازی
64 واحدی 203.731.783.677 6.774.635.674 پایه 4 ابنیه یا 4 انبوه سازی

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌ای (با ارزیابی کیفی)

نوع و تضمین شرکت در مناقصه:ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ قید شده درجدول فوق(درصورت شرکت در مناقصه بیش ازیک مورد ضمانتنامه هرکدام بایستی جداگانه ارایه گردد)و حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قیدگردیده است.

الف) مهلت فروش اسناد از تاریخ 99/10/08 تا پایان وقت اداری 99/10/14 (به استثنای پنج­شنبه و ایام تعطیل )

ب) آخرین مهلت تحویل اسناد : تا پایان وقت اداری  ساعت 14ظهر، مورخ 99/10/30

پ) محل تحویل اسناد : دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند(به آدرس فوق الاشاره )

ت)بازگشایی اسناد ارزیابی کیفی 99/11/01 (حداقل امتیاز ارزیابی کیفی جهت بازگشایی قیمت 65 امتیاز می باشد )

ث) تاریخ بازگشایی  پیشنهادها 99/11/06 ، ساعت 10 صبح  (اتاق جلسات)

متقاضیان می‌بایستی مبلغ 5.000.000 ریال برای خرید اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه هر یک از پروژه­های فوق به صورت جداگانه به حساب جاری شبا 780100004001036904005068 IR با شناسه واریز 367036974285120158877436912066 نزد بانک مرکزی بنام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ، قابل پرداخت در کلیه بانکهای دارای حساب از طریق سیستم ساتنا و پایا ، به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واریز و نماینده فنی و مطلع، همراه با فیش مربوطه و معرفی‌نامه برای دریافت اسناد به اداره امور پیمان و رسیدگی شرکت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نمایید.

(تلفن تماس : 5-56790051-021)

شرکت عمران شهر جدید پرند

 

دانلود فایل پی دی اف