عنوان مناقصه تجدید فراخوان خدمات مشاوره
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه روزنامه های خبرجنوب، کار و کارگر
تاریخ انتشار 1399/09/17
آخرین مهلت 1399/09/30
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا، در نظر دارد تجدید فراخوان خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی اتصال شهر صدرا به شیراز از مسیر قره پیری به شماره  2099001041000045 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت، استعلام ارزیابی کیفی مشاوران (RFQ)، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه  99/09/17 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان:  ساعت 8 صبح    99/09/23

مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان:    ساعت 9 صبح    99/09/30

زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی:  ساعت 10 صبح  99/09/30

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد. لذا مراجعه به سامانه مذکور در بازه زمانی برگزاری مناقصه و قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ضروری است.

ارائه رتبه یک در رشته راهسازی الزامی است.

تامین مالی پروژه ازمحل اعتبارات عمرانی شرکت عمران شهر جدید صدرا بصورت نقد و تهاتر. کلیه حقوق دولتی و غیر دولتی مترتب بر قرارداد ، برابر ضوابط طرحهای عمرانی می باشد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا  و تلفن 07136411979

چنانچه جهت ارائه پیشنهاد از مراکز عمومی ارائه دهنده خدمات اینترنتی(کافی نت) استفاده می گردد. رعایت محرمانه ماندن پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا