عنوان مناقصه استعلام شرکت عمران شهر جدید مجلسی
آگهی در محدوده شهر جدید مجلسی
عنوان روزنامه  استعلام  مناقصه
تاریخ انتشار 1399/09/08
آخرین مهلت 1399/09/17
دانلود فایل مزایده دانلود

شرکت عمران شهرجدید مجلسی در نظر داردتجهیز اتاق سرور ساختمان اداری شرکت عمران شهرجدیدمجلسی را بصورت مقطوع ، براساس مشخصات فنی مندرج درجداول پیوست از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، بدینوسیله از آن شرکت / پیمانکاری دعـــوت می گردد در مناقصه مورد نظر با توجه به موارد ذیل شرکت نمایید

بسمه تعالی
دعوتنامه شرکت در مناقصه

شرکت/ پیمانکار…

شرکت عمران شهرجدید مجلسی در نظر داردتجهیز اتاق سرور ساختمان اداری شرکت عمران شهرجدیدمجلسی را بصورت مقطوع ، براساس مشخصات فنی مندرج درجداول پیوست از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، بدینوسیله از آن شرکت / پیمانکاری دعـــوت می گردد در مناقصه مورد نظر با توجه به موارد ذیل شرکت نمایید.
الف) موضوع کار:
موضوع کار عبارتست از : تجهیز اتاق سرور ساختمان اداری شرکت عمران شهرجدیدمجلسی بر اساس شرایط مندرج دراین اسناد
ب) زمان اجرای کار:
از تاریخ نخستین انعقاد قرارداد به مدت ( بعدد) 1ماه ( بحروف ) یک ماه خورشیدی می باشد که با توافق طرفین قابل تمدید است.

پ) محل اجرا: اصفهان کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن – شهر جدید مجلسی- بلوار ارم – شرکت عمران مجلسی

ج) شرایط مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه:

1- کلیه شرکت کنندگان باید دارای رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه ، شورای عالی انفورماتیک سابق ( حداقل رتبه 4و بالاتر) در زمینه شبکه داده ها باشند . صحت و اعتبار مجوز مذکور از طریق سایت سازمان برنامه و بودجه راستی آزمایی خواهد شد . در صورت تناقض مجوز با اطلاعات سایت ، ملاک اطلاعات مذکور در سایت سازمان برنامه و بودجه می باشد .

2- شرکت کنندگان باید دارای سوابق حداقل دو قرار داد و یا فاکتور فروش تامین تجهیزات مشابه در پنج سال اخیر به شرح ذیل باشند :
* قرارداد و یا فاکتور فروش مربوط به فروش تجهیزات Serverو یا Storageشرکت HPEباشد .
* قرارداد یا فاکتور فروش به صورت کامل اجرا و دارای رضایتنامه خریدار باشد .
3- تجهیزات SFPلازم است به صورت بسته بندی کامل باشد .
4- تجهیزات لازم است دارای هلوگرام مربوط به HPEباشد .
5- جعبه ها مربوط به RAMلازم است جهت کنترل اصالت در اختیار کارفرما قرار گیرد .
6- کلیه هارد دیسک ها لازم است به صورت Originalو در بسته بندی کارتونی و به صورت پک شده باشد .

7- کلیه تجهیزات می بایست دارای حداقل یکسال گارانتی تعویض باشد .
8- داشتن حداقل 5 حسن انجام کار در رابطه با پروژه های راه اندازی استوریج / مجازی سازی / سیسکو و قرارداد های راه اندازی پشتیبانی و نگه داری اکتیو شبکه در 3 سال اخیر
9- داشتن مجوز افتا در زمینه خدمات فنی و نصب و پشتیبانی الزامیست.
10- اقامت دفتر اصلی شرکت در شهر اصفهان و یا دارای نمایندگی فعال در شهر اصفهان
11- بازدید حضوری از محل پروژه و ارائه کامل طرح اکتیو
12- تکمیل جدول آحاد ساعت کارشناسی خدمات و ارائه هزینه نفر ساعت کارشناسی
13- شرکت کننده طی امضا اسناد خرید ، متعهد می گردد که تامین کلیه تجهیزات از طریق واردات از مبادی قانونی انجام گیرد .
14- تحویل کالا توسط فروشنده به خریدار در محل شرکت عمران شهر جدید مجلسی انجام می گیرد ، لذا فروشنده می بایست هزینه آن را در قیمت پیشنهادی خود منظور داشته و از این بابت هزینه جداگانه ای پرداخت نخواهد گردید.
15- فروشنده موظف به تحویل تجهیزات حداکثر 7 روز بعد از مبادله قرارداد می باشد .
16- تجهیزات بصورت بسته بندی کامل بوده ، مطابق با استاندارد کارخانه سازنده و لازم است شامل کلیه متعلقات مانند کابل، مستندات، دفترچه راهنمای نصب و … ارائه گردد .
17- کلیه تجهیزات می بایست نو، دست اول ، غیر OEMو غیر Refurbished باشد.
18- آموزش کامل به واحد فناوری اطلاعات و ارائه یک سال پشتیانی کامل الزامیست.
19- تهیه لوازم وتجهیزات استاندارد از تولید کنندگان مجاز مورد تایید کارفرما و اخذ تائیدیه کیفیت قبل از اجرای کار
20- نماینده خریدار در یک بازه زمانی ده روز کاری نسبت به بررسی اصالت تجهیزات از طریق استعلام Part Numberها و انجام تست های نرم افزاری مربوطه اقدام و در صورت صحت تجهیزات و قطعات نسبت به تحویل نهایی اقدام می نماید . بدیهی است هر گونه مشکل در این بخش به فروشنده اطلاع و فروشنده موظف به حل مشکل در یک بازه زمانی هفت روزه می باشد . در غیر این صورت مطابق مفاد قرارداد و تضامین موجود اقدام می گردد .
21- در صورت وجود عیب در کالا در زمان تحویل و یا زمان استفاده فروشنده باید متعهد به تعویض کالا باشد.

چ) کارفرما و دستگاه مناقصه گزار
شرکت عمران شهر جدید مجلسی

ح) دستگاه نظارت :
واحد انفورماتیک شرکت عمران مجلسی

خ) تضمین شرکت در مناقصه
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه000/000/400ریال (چهارصد میلیون ریال) است که باید به صورت مشروحه زیرهمراه با اسناد مناقصه مربوط به پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود:
– ضمانتنامه بانکی
تبصره : چک مسافرتی یا چک در گردش و چک شخصی به هر شکل ممکن قابل قبول نمی باشد مدت اعتبار ضمانتنامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه های بانکی باید طبق فرم های مورد قبول تنظیم و صادر شود.

د) مهلت تسلیم پیشنهادات:
آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد، حداکثر تاساعت 14 روز دو شنبه مورخ 17/9/99 می باشد .

_ تمام اسناد مناقصه، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با سایر اسناد تسلیم شود.

ر) بازگشائی پاکات:
-کلیه پیشنهادهای واصله در کمیسیون مناقصه در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 18/9/99 باز و خوانده میشود.
– حضور یک نماینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادات آزاد است.

ز) سایرشرایط:

– کلیه مراحل برگزاری مناقصه شامل ثبت آگهی ،دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادقیمت بصورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام گردیدوبازگشائی پاکات نیز از طریق سامانه مذکورانجام خواهد گردید.
– مناقصه گران موظفند ضمن ارسال الکترونیکی پاکات مناقصه ، پاکت الف حاوی اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه رانیز بصورت فیزیکی ارسال نمایند.

– کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار بوده وپیشنهاد دهنده موظف است تامیزان کسورات مربوطه را از مراکز ذیصلاح استعلام نموده ودرقیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.

– بابت منظور نمودن کسورات قانونی ، پس از انتخاب برنده مناقصه ، دو قرارداد به تفکیک الف) بابت خرید تجهیزات اتاق سرور ب) بابت دستمزد اجرای کار، با برنده مناقصه منعقد خواهد گردید.

– به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا بعد از مهلت مقرر تسلیم و یا به صورت مشروط ، مخدوش و یا مبهم و… باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

– به قیمتهای پیشنهادی هیچگونه مابه التفاوت حمل و هیچگونه پیش پرداختی تعلق نخواهد گرفت و حجم کل بر اساس شرایط عمومی پیمان بدون تغییر در قیمت واحد می باشد قابل افزایش یا کاهش خواهد بود .
-کلیه ضوابط مربوط به مسائل ایمنی و حفاظت در کار به عهده پیمانکار خواهد بود و پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به بیمه نمودن کار موضوع پروژه به نفع شرکت عمران اقدام نموده و مدارک لازم را ارائه نماید.

– پیمانکار موظف به ارائه تسویه حساب بیمه و مالیات در انتهای کار خواهد بود.

– قانون برگزاری مناقصه ونیز شرایط عمومی پیمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی حاکم بر مناقصه و قرارداد می باشد.
– عملیات پیش بینی نشده در حین کار با ابلاغ کتبی کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

– داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در سه فایل جداگانه حاوی پاکات جداگانه الف) : تضمین شرکت در مناقصه ، ب): اسناد مناقصه ، اسناد مشخصات عمومی شرکت کننده ، کپی برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات در امضا مجاز شرکت ، مجوز سازمان برنامه بودجه ، قرارداد های مشابه ، رضایتنامه و ضمانت شرکت در مناقصه می باشد .
و ج): شامل پیشنهاد قیمت و آنالیز مربوطه می باشد.
– در صورت عدم تکمیل مدارک پاکت الف ، پاکت ب بازگشایی نخواهد شد .
– در صورت تحویل کالا بدون رعایت برخی از مشخصات ، شرایط درخواست و عدم تحویل مدارک لازم و … کالا به هزینه فروشنده عودت می گردد .

س) نشانی محل تسلیم پیشنهادها :
اصفهان-کیلومتر20جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم- شرکت عمران مجلسی
تلفن : 2287و 03152472733

شرکت عمران شهر جدید مجلسی
شهرام مجیدی
رئیس هیات مدیره ومدیرعامل