عنوان مناقصه استعلام شرکت عمران شهر جدید مجلسی
آگهی در محدوده شهر جدید مجلسی
عنوان روزنامه  استعلام  مناقصه
تاریخ انتشار 1398/11/02
آخرین مهلت 1398/11/12
دانلود فایل مزایده دانلود

شرکت عمران شهرجدید مجلسی در نظر داردتهیه، ساخت ونصب درب ونرده فلزی دیوار اطراف مسجد امیرالمومنین (ع) واقع در شهر جدید مجلسی را از طریق سامانه تدارکات الکترنیکی دولت ( ستاد) به نشانی www.setadiran.ir با شرایط زیر و براساس اسناد و مدارک پیوست ، بصورت مقطوع از طریق استعلام به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، بدینوسیله ازآن شرکت/ پیمانکاری دعوت میگردد در استعلام مورد نظربا توجه به موارد ذیل شرکت نمایند

بسمه تعالی
(( استعلام ))

شرکت عمران شهرجدید مجلسی در نظر داردتهیه، ساخت ونصب درب ونرده فلزی دیوار اطراف مسجد امیرالمومنین (ع) واقع در شهر جدید مجلسی را از طریق سامانه تدارکات الکترنیکی دولت ( ستاد) به نشانی www.setadiran.ir با شرایط زیر و براساس اسناد و مدارک پیوست ، بصورت مقطوع از طریق استعلام به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، بدینوسیله ازآن شرکت/ پیمانکاری دعوت میگردد در استعلام مورد نظربا توجه به موارد ذیل شرکت نمایند:

1-موضوع : تهیه ،ساخت ونصب درب ونرده فلزی دیوار اطراف مسجد امیرالمومنین (ع) واقع در شهر جدید مجلسی

2- مشخصات پروژه:

طول نرده گذاری حدود 260 متر طبق طرح پیوست با قوطی 2*2 به وزن هر متر طول 25/1 کیلوگرم وقوطی5*3 به وزن هر متر طول5/2 کیلوگرم، همراه با ضدزنگ طوسی ورنگ آمیزی با رنگ کرمی نرده ها

3- مبلغ برآورد اولیه: حدود000/000/050/1ریال می باشد.
4- محل اجرا: کیلومتر 20 جاده مبارکه _ بروجن، شهر جدید مجلسی،سایت 4 هکتاری، مسجد امیرالمومنین(ع)
5 – مدت اجراء: از تاریخ ابلاغ به مدت 2 ماه می باشد.

6- کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار بوده وپیشنهاد دهنده موظف است تا میزان کسورات مربوطه را از مراکز ذیصلاح استعلام نموده ودرقیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.
7- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد روز پنجشنبه مورخ 10/11/98 می باشد.
8- کلیه پیشنهادات با حضور اعضاء کمیسیون در روز شنبه مورخ 12/11/98 راس ساعت10صبح درمحل شرکت باز خواهد شد ، ورود کلیه پیشنهاددهندگان آزاد است .
10– دریافت اسنادوارسال پاکت پشنهادی بصورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد انجام می گردد،

11-کلیه مدارک پیوست استعلام باید به امضاء مجاز شرکت/پیمانکاری رسیده و ممهور به مهر باشد .
12- به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر تسلیم و یا به صورت مشروط ، مخدوش و یا مبهم و… باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13– به قیمتهای پیشنهادی هیچگونه مابه التفاوت حمل و هیچگونه تعدیل و پیش پرداختی تعلق نخواهد گرفت و حجم کل قرارداد تا 25% قابل افزایش یا کاهش خواهد بود .

14- کلیه ضوابط مربوط به مسائل ایمنی و حفاظت در کار به عهده پیمانکار بوده وپیمانکار موظف است نسبت به بیمه نمودن کار موضوع پروژه به نفع شرکت عمران اقدام نموده و مدارک لازم را ارائه نماید .

15- پیمانکار ملزم به تهیه مصالح استاندارد و مورد تایید شرکت عمران بوده و همچنین تغییر در محل تامین منابع و مصالح به واسطه تغییر در مشخصات مصالح در صورت اعلام دستگاه نظارت مجاز می باشد.
16- درصورت تاخیردراجرای عملیات، خسارات مربوطه محاسبه واز مطالبات پیمانکارکسرمی گردد.
17- شرایط عمومی پیمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر قرارداد مورد نظرحاکم خواهدبود.
18- عملیات پیش بینی نشده در حین کار با ابلاغ کتبی قابل پرداخت خواهد بود .
19- تهیه و حمل پروفیل ها و مصالح مورد نیاز تا پای کار بعهده پیمانکارمی باشد.بابت حمل مصالح پرداخت اضافی به پیمانکار تعلق نمی گیرد و پیمانکار موظف است قبل از اجرای کار مصالح مصرفی را به تائید دستگاه نظارت برساند.

20- پیمانکار موظف است از پروفیل سبک موجود در بازاربه اوزان تعیین شده دربند1 با هماهنگی دستگاه نظارت درساخت درب و نرده استفاده نماید، همچنین ضد زنگ و رنگ مصرفی را قبل اجرا به تائید دستگاه نظارت برساند.
21- براساس تبصره ماده24 آیین نامه اجرائی قانون ایجاد شهرهای جدید(به شماره 6892/ت26822ه مورخ24/6/82)پروژه مربوطه بعنوان طرح عمرانی محسوب می گردد.
22- نظارت بر اجرای کار،توسط واحد فنی- اجرائی کارفرما انجام می گیرد
23- مدارک پیوست شامل برگ پیشنهاد قیمت ونقشه می باشد.

                                                                                                                                       شهرام مجیدی
رئیس هیات مدیره ومدیر عامل

(برگ پیشنهاد قیمت)

موضوع استعلام : تهیه ،ساخت ونصب درب ونرده فلزی دیوار اطراف مسجد امیرالمومنین (ع) واقع در شهر جدید مجلسی

این شرکت / پیمانکاری با اطلاع کامل از مشخصات محل اجرا ، بازدید از محل و نحوه اجرای کار ، قیمت خود را بصورت مقطوع و با توجه به شرایط و مشخصات مندرج در نقشه و مدارک استعلام به مبلغ کل ناخالص زیر اعــلام می دارد :

شرح واحد مقدارحدود قیمت واحدناخالص (ریال) قیمت کل ناخالص (ریال)
تهیه ،ساخت ونصب درب ونرده فلزی دیوار اطراف مسجد امیرالمومنین (ع) همراه با
ضد زنگ طوسی و رنگ آمیزی آن کیلوگرم 9000

جمع کل ناخالص به حروف(ریال)

نام ونام خانوادگی
محل مهر و امضا مجاز
کدملی/شناسه ملی:

آدرس پیمانکاری :
تلفن تماس(ثابت-همراه):