عنوان مناقصه استعلام شرکت عمران شهر جدید مجلسی
آگهی در محدوده شهر جدید مجلسی
عنوان روزنامه  استعلام  مناقصه
تاریخ انتشار 1399/04/19
آخرین مهلت 1399/04/30
دانلود فایل مزایده دانلود

شرکت عمران شهرجدید مجلسی در نظردارد تهیه نقشه حدنگار(کاداستر) اراضی شهرجدید مجلسی با مقیاس 2000/1 به روش مستقیم زمینی و جمع آوری اطلاعات توصیفی با تعیین محدوده های اجرای مقررات اراضی (ده هزار هکتار) و نیز تهیه نقشه500/1 کاداستراراضی شهری به روش مستقیم زمینی(هزار هکتار) با شرایط زیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir بصورت مقطوع و از طریق استعلام به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید بدین وسیله از جنابعالی دعـــوت می گردد در استعلام مورد نظر با توجه به موارد ذیل شرکت نمایید

بسمه تعالی
(( استعلام ))

شرکت عمران شهرجدید مجلسی در نظردارد تهیه نقشه حدنگار(کاداستر) اراضی شهرجدید مجلسی با مقیاس 2000/1 به روش مستقیم زمینی و جمع آوری اطلاعات توصیفی با تعیین محدوده های اجرای مقررات اراضی (ده هزار هکتار) و نیز تهیه نقشه500/1 کاداستراراضی شهری به روش مستقیم زمینی(هزار هکتار) با شرایط زیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir بصورت مقطوع و از طریق استعلام به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید بدین وسیله از جنابعالی دعـــوت می گردد در استعلام مورد نظر با توجه به موارد ذیل شرکت نمایید:

1-موضوع: تهیه نقشه حدنگار(کاداستر) اراضی شهرجدید مجلسی با مقیاس 2000/1 به روش مستقیم زمینی و جمع آوری اطلاعات توصیفی با تعیین محدوده های اجرای مقررات اراضی (ده هزار هکتار) و نیز تهیه نقشه500/1 کاداستراراضی شهری به روش مستقیم زمینی(هزار هکتار) به شرح خدمات ومشخصات جدول پیوست ، بصورت 50% تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده بشرح زیر
تبصره: اعتبار پروژه ازمحل اعتبارات عمرانی شرکت عمران شهرجدید مجلسی بوده وکارفرما می تواند درصورت امکان و انجام مراحل قانونی نسبت به پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار درقالب اسناد خزانه اسلامی اقدام نماید.

2- برآورد اولیه : 000ر000ر335ر2 ریال

3- محل اجرا: کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن – شهر جدید مجلسی
4- مدت اجراء: از تاریخ ابلاغ به مدت (6) شش ماه می باشد.
5- دریافت اسنادوارسال پاکت پیشنهادی بصورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد انجام می گردد.

6- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روزدوشنبه مورخ 30/4/99 از طریق سامانه ستاد می باشد.
7- کلیه پیشنهادات با حضور اعضاء کمیسیون در روز سه شنبه مورخ31/4/99 راس ساعت10 صبح در محل شرکت باز خواهد شد ، ورود کلیه پیشنهاددهندگان آزاد است .

8-کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار بوده وپیشنهاد دهنده موظف است تامیزان کسورات مربوطه را از مراکز ذیصلاح استعلام نموده ودرقیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.

9- شرایط تهاتر:
الف) با توجه به تهاتری بودن این استعلام، جهت انجام تهاتر پس از ارائه صورت وضعیت توسط پیمانکار(برنده استعلام ) به کارفرما ، از خالص مطالبات قطعی شده هر صورت وضعیت 50 % بلوکه می گردد تا پس از رسیدن مبلغ بلوکه شده به مبلغ مورد تهاتر، زمین یا واحد ساخته شده به قیمت کارشناسی روزجهت تهاتر واگذار گردد.
ب) مورد تهاتر پس از واگذاری وتحویل به پیمانکاربا حفظ شرایط کاربری ومطابق شرایط شرکت عمران مجلسی قابل واگذاری (فروش) به غیر می باشد.
ج) در صورت فسخ یا خاتمه پیمان ( ماده 46 یا 48 شرایط عمومی پیمان) پیمانکار اختیار تصمیم گیری در خصوص زمین یا واحد ساخته شده مورد تهاتر را تماماً به شرکت عمران مجلسی واگذار می نماید.
د) در صورت درخواست پیمانکار و تایید کارفرما، پیمانکار می تواند به جای کل مطالبات قطعی شده صورت وضعیتها،معادل آن زمین یا واحد ساخته شده تحویل گیرد.
10- کلیه مدارک پیوست استعلام باید به مهروامضای مجاز رسیده و از طریق سامانه در زمان مقرر بارگذاری و ارسال گردد.
11- حجم کل قرارداد تا 25% قابل افزایش یا کاهش خواهد بود .
12- کلیه ضوابط مربوط به مسائل ایمنی و حفاظت در کار به عهده پیمانکار بوده وپیمانکار موظف است نسبت به بیمه نمودن کار موضوع پروژه به نفع شرکت عمران اقدام نموده و مدارک لازم را ارائه نماید .

13- درصورت تاخیردرانجام کار، خسارات مربوطه محاسبه واز مطالبات پیمانکارکسرمی گردد .
14- شرایط عمومی پیمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر قرارداد مورد نظرحاکم خواهدبود .
15- عملیات پیش بینی نشده در حین کار با ابلاغ کتبی قابل پرداخت خواهد بود .

16- نظارت بر اجرای کار،توسط دستگاه نظارت کارفرما انجام می گیرد.
17- مدارک پیوست شامل شرح خدمات و برگ پیشنهاد قیمت می باشد.

شهرام مجیدی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل