متن آگهی

باسمه تعالی

تجدید آگهی مناقصه عمومی

شماره 3-7

       شرکت عمران شهر جدید پرند ، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جدید پرند در نظر دارد نسبت به تکمیل و احداث خیابان نظامی جنوبی و تکمیل هدایت آبهای سطحی واقع در جنوب فاز 3 شهر جدید پرند در قبال 30 درصد نقد و 70 درصد تهاتر اراضی در شهر جدید پرند ، را حسب مشخصات ذیل به پیمانکار واجدِ شرایط که دارای حداقل رتبه 5 راه و ترابری و  ظرفیت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 576756/95  مورخ 31/03/95 از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند ، واگذار نماید:

جمع کل برآورد : 9.567.358.619 ریال (براساس فهارس بهای سال 98 )

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌ای

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 478.367.931 ریال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قیدگردیده است .

الف) مهلت فروش اسناد از تاریخ20/07/98 تا پایان وقت اداری24/07/98

ب) آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : تا  پایان وقت اداری مورخ11/08/98

پ) محل تحویل اسناد : دبیر خانه شرکت عمران شهر جدید پرند( به آدرس فوق الاشاره)

ت) تاریخ بازگشایی پیشنهادها12/08/98 ساعت14:30 ظهر( اتاق جلسات )

متقاضیان می‌بایستی مبلغ –3.000.000 ریال برای خرید اسناد مناقصه به حساب جاری شبا 780100004001036904005068 IR با شناسه واریز 367036974285120158877436912066 نزد بانک مرکزی بنام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ، قابل پرداخت در کلیه بانکهای دارای حساب از طریق سیستم ساتنا و پایا ، به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واریز و نماینده فنی و مطلع، همراه با فیش مربوطه و معرفی‌نامه برای دریافت اسناد به اداره امور پیمان و رسیدگی شرکت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نمایید.                              (تلفن تماس : 5-56790051-021)

شرکت عمران شهر جدید پرند

دانلود فایل های مناقصه