متن آگهی

باسمه تعالی

مناقصه عمومی ( یک مرحله‌ای )

شماره2-5

 

     شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جدید پرند در نظر دارد نسبت به خرید و راه اندازی آسانسورهای تعدادی از پروژه های مسکن مهر درشهر جدید پرند را با مشخصات ذیل به واجدینِ شرایط( حقوقی و حقیقی) ، واگذار نماید:

جمع کل برآورد: 64.790.000.000 ریال

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌ای

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 3.239.500.000 ریال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قیدگردیده است .

الف) مهلت فروش اسناد از تاریخ22/05/98 تا پایان وقت اداری28/05/98 ( باستثنای پنج‌شنبه و ایام تعطیل )

ب) آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : تا  پایان وقت اداری مورخ10/06/98

پ) محل تحویل اسناد : دبیر خانه شرکت عمران شهر جدید پرند( به آدرس فوق الاشاره)

پ) تاریخ بازگشایی پیشنهادها11/06/98 ساعت10صبح  ( اتاق جلسات )

متقاضیان می‌بایستی مبلغ -/1.000.000ریال برای خرید اسناد مناقصه، به حساب جاری 4001036904005068 قابل پرداخت در کلیه بانکهای دارای حساب از طریق سیستم ساتنا و پایا ، به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واریز و نماینده فنی و مطلع، همراه با فیش مربوطه و معرفی‌نامه برای دریافت اسناد به اداره امور پیمان و رسیدگی شرکت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نمایید. (تلفن تماس : 5-56790051-021)

شرکت عمران شهر جدید پرند

دانلود فایل های مناقصه