عنوان مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی بخشی از ساختمان مصلی بزرگ صدرا
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه
تاریخ انتشار 1397/11/29
آخرین مهلت 1397/12/5
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی احداث بخشی از ساختمان مصلی بزرگ شهر صدرا را به شماره ۲۰۰۹۷۱۰۴۱۰۰۰۰۳۰ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ۲۹/۱۱/۹۷ می باشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذار: شیراز شهر جدید صدرا بلوار دانش خیابان دنا شرکت عمران شهر جدید صدرا تلفن: ۸۱ الی ۳۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۲۵