عنوان مناقصه آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 106-98 شرکت عمران شهر جدید بینالود
آگهی در محدوده  شهر جدید بینالود
عنوان روزنامه روزنامه خراسان
تاریخ انتشار 1398/08/14
آخرین مهلت 1398/08/23
دانلود فایل مناقصه دانلود اسناد – دانلود آگهی 

متن آگهی

شرکت عمران شهرجدید بینالود در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای «تامین وسائط نقلیه» خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای مجوز فعالیت معتبر از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (سواری و اتوبوس) یا گواهینامه معتبر رتبه بندی در امور حمل و نقل از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید؛ در این مناقصه شرکت نمایند. ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه روز سه شنبه مورخ 1398/08/14 می‌باشد.
1- مدت زمان انجام کار: 12 ماه کامل شمسی.
2- محل اجرای کار: کیلومتر 55 اتوبان مشهد-نیشابور-شهر جدید بینالود و بالعکس.
3- مبلغ برآورد کل کار: 15.031.565.465 ریال (پانزده میلیارد و سی و یک میلیون و پانصد و شصت و پنج هزار و چهارصد و شصت و پنج ریال)
4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 752.000.000ریال (هفتصد و پنجاه و دو میلیون ریال )است که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر در پاکت (الف) به دستگاه مناقصه گزارتسلیم شود:
• ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت عمران شهر جدید بینالود (با مدت اعتبار اولیه 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد و قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک مدت 3 ماهه دیگر). ضمانتامه مذکور به حساب شبا شماره 780100004001036904005068 شناسه واریز 314036960285220038877436916534 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید صادر گردد.
• اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 020100004001114501376669 شناسه واریز 952602852201004001114501376669 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه معاملات ریالی کد1185 به نام شرکت عمران شهر جدید بینالود. (شماره کارت واریز وجه نقد 6367957062112490).
• سایر تضامین قانونی طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394.
5- مهلت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد: از روز سه شنبه مورخ 1398/08/14 تا روز پنجشنبه مورخ 1398/08/23.
6- مهلت عودت اسناد تکمیل شده از طریق سامانه ستاد: از روز شنبه مورخ 1398/08/25 تا روز سه شنبه مورخ 1398/09/05.
7- تاریخ بازگشایی پیشنهادها: ساعت10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/09/06.
8- محل بازگشایی پاکات: کیلومتر 55 اتوبان مشهد-نیشابور- شهر جدید بینالود-محله دلبران-بلوار بعثت-اتاق جلسات شرکت عمران شهر جدید بینالود از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد).
9- برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به سامانه اینترنتی شهر جدید بینالود (www.binalood.ir) و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات (http://iets.mporg.ir ) و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( www.setadiran.ir) مراجعه و جهت آگاهی از مراحل عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره 05133564220 (شرکت عمران شهر جدید بینالود) تماس حاصل فرمایید.