عنوان مناقصه فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه
تاریخ انتشار 1397/08/12
آخرین مهلت 1397/08/28
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد عملیات آماده سازی به شرح زیر و به شماره مناقصه ۲۰۰۹۷۱۰۴۱۰۰۰۰۱۸ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۱۴/۸/۹۷ می باشد.

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.لذا مراجعه به سامانه مذکور در بازه زمانی برگزاری مناقصه و قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ضروری است.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا
پرداخت به پیمانکار بسته به انتخاب کارفرما به صورت نقد و یا تهاتر خواهد بود.
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

ردیف شــــرح
پروژه
برآورد
(ریال)
مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه
چک
تضمین شده /واریز وجه/ضمانتنامه(ریال )
۱ آماده سازی دسترسی پروژه مشارکتی مهندسی ۳ و باغشهرهای ناحیه ۱ ۱۵٫۲۹۵٫۹۶۸٫۲۵۸ ۷۶۵٫۷۹۸٫۴۱۳