عنوان مناقصه فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه  
تاریخ انتشار 1397/04/12
آخرین مهلت 1397/04/26
  دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد احداث دو زمین ورزشی به شماره مناقصه ۲۰۰۹۷۱۰۴۱۰۰۰۰۰۴ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۱۰/۴/۹۷ می باشد.

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.لذا مراجعه به سامانه مذکور در بازه زمانی برگزاری مناقصه و قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ضروری است. اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های

الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا
ارائه رتبه معتبر در رشته راه و باند الزامی است
پرداخت به پیمانکار از محل تهاتر با املاک متعلق به شرکت خواهد بود.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس -۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸(پیش شماره ۰۲۱)

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

ردیف شرح پروژه برآورد
(ریال)
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
ضمانتنامه  (ریال)
۱ احداث دو زمین ورزشی در شهر صدرا   ۶٫۰۹۳٫۸۹۳٫۲۶۰ ۳۰۴٫۶۹۴٫۶۶۳