عنوان مناقصه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی در محدوده شهر جدید فولادشهر
تاریخ انتشار 1399/02/29
آخرین مهلت 1399/03/06
دانلود فایل مزایده دانلود

شرکت عمران شهر جدید فولادشهر در نظر دارد؛ مناقصه زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار  نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/02/29 می باشد.