عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سازه یادمان شهید گمنام در شهر جدید امیرکبیر
آگهی در محدوده شهر جدید امیرکبیر
عنوان روزنامه روزنامه جام جم – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
آخرین مهلت ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
دانلود فایل مناقصه *

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سازه یادمان شهید گمنام در شهر جدید امیرکبیر به شماره ۲۰۹۸۰۰۱۳۴۱۰۰۰۰۱۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۶ روز  سه شنبه  مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت۱۰ روز یک شنبه  مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :

آدرس: اراک ، کیلومتر ۴۰ جاده اراک – سلفچگان ، شهر جدید امیرکبیر

تلفن: ۳۳۵۵۲۹۹۶ – ۳۳۵۵۲۹۸۱ – ۳۳۵۵۲۹۷۱ : ۰۸۶  – داخلی ۱۰۶ واحد فنی و اجرایی

اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس : ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱

دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ و  ۸۵۱۹۳۷۶۸    پیش شماره : ۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر ” موجود است.