عنوان مناقصه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تغییر کلاس لوله گاز
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه
تاریخ انتشار 1397/10/30
آخرین مهلت 1397/11/15
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تغییر کلاس لوله گاز در شهر صدرا را به شماره ۲۰۰۹۷۱۰۴۱۰۰۰۰۲۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۲۹/۱۰/۹۷ می باشد.

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.لذا مراجعه به این سامانه دربازه زمانی برگزاری مناقصه و قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ضروری است.

ارائه رتبه بندی معتبر در رشته نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه الزامی است امکان تهاتر مطالبات پیمانکار با املاک متعلق به شرکت وجود دارد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

ردیف شــــرح
پروژه
برآورد
(ریال)
مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه
چک
تضمین شده /واریز وجه/ضمانتنامه(ریال )
۱ تغییر کلاس لوله گاز ۳۴٫۹۱۲٫۲۴۱٫۷۱۵ ۱٫۷۴۵٫۶۱۲٫۰۸۵