عنوان مناقصه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات مشاوره حقوقی جهت پرونده های در گردش شرکت عمران صدرا
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه روزنامه های خبر جنوب،همشهری
تاریخ انتشار 1399/06/29
آخرین مهلت 1399/07/15
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا،

در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره حقوقی جهت پرونده های در گردش به شماره  ۲۰۹9۰۰۱۰۴۱۰۰۰۰17 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ 99/06/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان: ساعت 10 صبح تاریخ 99/07/05

مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان:   ساعت 10 صبح تاریخ 99/07/15

زمان بازگشایی پاکت ها:  ساعت 11 صبح تاریخ 99/07/15

کلیه اصلاحیه ها و اطلاعیه های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد. لذا مراجعه به سامانه مذکور در بازه زمانی برگزاری مناقصه و قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ضروری است.

پرداخت به مشاور به صورت نقدی خواهد بود.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : آدرس شیراز- شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا  و تلفن 07136411979

چنانچه جهت ارائه پیشنهاد از مراکز عمومی ارائه دهنده خدمات اینترنتی(کافی نت) استفاده می گردد. رعایت محرمانه ماندن پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا