عنوان مناقصه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی در محدوده شهر جدید فولادشهر
عنوان روزنامه روزنامه نسل فردا – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1398/10/28
آخرین مهلت 1398/11/6
دانلود فایل مزایده دانلود

شرکت عمران شهر جدید فولادشهر در نظر دارد؛ مناقصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار  نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ 98/10/28 می باشد.

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فولادشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 2- فیش واریزی به حساب شماره 4001119506377117 بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فولادشهر (وجه نقد یا هر گونه چک به عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد).