متن آگهی ———————————————————————————————-

باسمه تعالی

تجدید آگهی مناقصه عمومی

شماره 1-8

 شرکت عمران شهر جدید پرند ، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز چهار شهر جدید پرند در نظر دارد،جهت مبارزه با آفات(جانوران موذی ، حشرات و … ) واقع در فازهای 3 الی 6 شهر جدید پرند، را حسب مشخصات ذیل و به شماره سیستمی2099001077000032 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به پیمانکار واجدِ شرایط که توانایی اجرای کار و تاییدیه از وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشکی در زمینه موضوع مناقصه و همچنین تاییدیه صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی توسط وزارت کار و امور اجتماعی را دارا می باشند ، واگذار نماید:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.irانجام خواهد شد . لازم به ذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یاد شده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند .

جمع کل برآورد : 3.361.248.000 ریال

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌ای

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ168.062.400ریال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قیدگردیده است .

الف )چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه – مزایده مورخ05/08/99 و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ06/08/99 می باشد .

ب) مهلت دریافت اسناد مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط،روز دوشنبه مورخ05/07/99 تا روزیکشنبه مورخ 11/08/99 از سامانه مذکور می باشد.

پ ) آخرین مهلت ثبت اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت 13:30 ظهر روزشنبه مورخ24/08/99 می باشد.

ت) آخرین مهلت ارسال اصل پاکت الف( تضمین ) به صورت لاک و مهر شده ، تا ساعت 13:30 ظهر روزشنبه مورخ24/08/99 به دبیر خانه شرکت عمران شهر جدید پرند الزامی می باشد. ( در صورت عدم ارایه اصل پاکت الف ( تضمین ) ، پاکات ب و ج بازگشایی نمی­گردد )

ث) تاریخ بازگشایی پیشنهادها 25/08/99 ساعت 10صبح ( اتاق جلسات )

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر،  متقاضیان می توانند با شماره‌های تلفن‌  56945800-56945700-021  درخصوص برآورد و مسائل مربوطه با آقای میرزاپور تماس حاصل نمایید .

شرکت عمران شهر جدید پرند