متن آگهی

 شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جدید پرند در نظر دارد ، پروژه‌ها با مشخصات جدول ذیل را  در قبال 20 درصد نقد و 80 درصد تهاتر اراضی و مستحدثات در شهر جدید پرند ، به پیمانکاران واجدِ شرایط که دارای حداقل رتبه مورد نظر و  ظرفیت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 30593/94 مورخ 05/03/94  از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند ، واگذار نماید:

عنوان پروژه

فاز

مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهارس بهای 95 ( ریال )

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال)

صلاحیت مورد نیاز

از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

مدت قرارداد

اجرای مرحله اول آماده‌سازی معابر عمومی و شبکه  جمع‌آوری آب‌های سطحی

جنوب فاز 4

45.723.641.324

2.114.475.000

رتبه 5 راه و باند  و 5. ابنیه

10ماه

تکمیل آماده‌سازی معابر عمومی و جمع‌آوری آب‌های سطحی

جنوب‌غربی فاز 5

82.165.386.818

2.843.308.000

رتبه 5 راه و باند و5 ابنیه

12ماه

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌ای (با ارزیابی کیفی)

نوع و تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ قید شده در جدول فوق و حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قیدگردیده است (در صورت شرکت درهر مناقصه ، ضمانت‌نامه هر کدام بایستی جداگانه ارایه گردد)

مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه ، قابل تمدید تا سه ماه دیگر .

 الف) مهلت فروش اسناد از تاریخ 27/07/95  تا پایان وقت اداری 03/08/95 (به استثنای پنج‌شنبه و ایام تعطیل )

ب) آخرین مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 15 ، مورخ 19/08/95

پ) محل تحویل اسناد : دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند(به آدرس فوق الاشاره )

ت) تاریخ بازگشایی اسناد ارزیابی کیفی.22/08/95 ( حداقل امتیاز ارزیابی کیفی جهت بازگشایی قیمت، 60 امتیاز می‌باشد).

ث) تاریخ بازگشایی  پیشنهادها 25/08/95 ، ساعت 10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضیان می‌بایستی مبلغ -/700.000 ریال برای خرید اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه،هر کدام از پروژه‌های فوق به صورت جداگانه به حساب جاری 2173691205003 بانک ملی ایران شعبه شهر جدید پرند  کد 2606 به نام این شرکت واریز و نماینده فنی و مطلع، همراه با فیش مربوطه و معرفی‌نامه برای دریافت اسناد به اداره امور پیمان و رسیدگی شرکت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نمایید. (تلفن تماس : 8-56790036-021)

* هزینه درج آگهی (طی دو نوبت)، در روزنامه ایران و هزینه روزنامه مناقصه – مزایده ،  بر عهده برندگان مناقصه می‌باشد.

دانلود فایل های مزایده