متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جدید پرند در نظر دارد نسبت به تجدید آگهی شماره ( 2-8 )  ،  پروژه تکمیل آماده‌سازی معابر عمومی فاز 3 مسکونی  ، در قبال تهاتر اراضی  و مستحدثات در شهر جدید پرند ، حسب مشخصات ذیل را به پیمانکار واجدِ شرایط که دارای حداقل رتبه 5 راه و باند و  ظرفیت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 110404/20 مورخ 25/11/90  از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند ، واگذار نماید:

جمع کل برآورد: 81.211.464.720  ریال (بر اساس فهرست بهای راه و باندو ابنیه سال 94 )

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌ای (با ارزیابی کیفی)

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 2.458.230.000 ریال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قیدگردیده است .

 الف) مهلت فروش اسناد از تاریخ 15/10/94 تا پایان وقت اداری 21/10/94 

ب) آخرین مهلت تحویل اسناد : تاپایان ساعت 15 ، مورخ 07/11/94

پ) محل تحویل اسناد : دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند(به آدرس فوق الاشاره )

ت) تاریخ بازگشایی اسناد ارزیابی کیفی 10/11/94 ( حداقل امتیاز ارزیابی کیفی جهت بازگشایی قیمت، 60 امتیاز می‌باشد).

ث) تاریخ بازگشایی  پیشنهادها 13/11/94  ، ساعت 10 صبح  ( اطاق جلسات )

   متقاضیان می‌بایستی مبلغ -/700.000 ریال برای خرید اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه، به حساب جاری 2173691205003 بانک ملی ایران شعبه شهر جدید پرند  کد 2606 به نام این شرکت واریز و نماینده فنی و مطلع، همراه با فیش مربوطه و معرفی‌نامه برای دریافت اسناد به اداره امور پیمان و رسیدگی شرکت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نمایید. (تلفن تماس : 8-56790036-021)

* هزینه درج آگهی (طی دو نوبت)، در روزنامه ایران و هزینه روزنامه مناقصه – مزایده ،  بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.