متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جدید پرند در نظر دارد پروژه  ترمیم و مرمت معابر فازهای 5،4،3 و 6 سطح شهر ، در قبال 20 درصد نقد و 80 درصد تهاتر اراضی و مستحدثات در شهر جدید پرند ، حسب مشخصات ذیل را به پیمانکار واجدِ شرایط که دارای حداقل رتبه 5 راه و باند و ظرفیت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 30593/94 مورخ 05/03/94 از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند ، واگذار نماید:

جمع کل برآورد12.216.894.479 ریال (بر اساس فهرست بهای ترمیم و بازسازی نوار حفاری سال 95 )

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله‌ای

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ .610.845.000 ریال حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قیدگردیده است .

 الف) مهلت فروش اسناد از تاریخ 27/07/95 تا پایان وقت اداری03/08/95 ( به استثنای پنج‌شنبه و ایام تعطیل)

ب) آخرین مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 15 ، مورخ 15/08/95

پ) محل تحویل اسناد : دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند(به آدرس فوق الاشاره )

ث) تاریخ بازگشایی پیشنهادها 16/08/95 ، ساعت 10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضیان می‌بایستی مبلغ -/700.000 ریال برای خرید اسناد مناقصه ، به حساب جاری 2173691205003 بانک ملی ایران شعبه شهر جدید پرند  کد 2606 به نام این شرکت واریز و نماینده فنی و مطلع، همراه با فیش مربوطه و معرفی‌نامه برای دریافت اسناد به اداره امور پیمان و رسیدگی شرکت به آدرس فوق الاشاره ، مراجعه نمایید. (تلفن تماس : 8-56790036-021)

* هزینه درج آگهی (طی دو نوبت)، در روزنامه ایران و هزینه روزنامه مناقصه – مزایده ،  بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

دانلود فایل های مزایده