عنوان مناقصه استعلام شرکت عمران شهر جدید مجلسی
آگهی در محدوده شهر جدید مجلسی
عنوان روزنامه  استعلام  مناقصه
تاریخ انتشار 1399/04/19
آخرین مهلت 1399/04/30
دانلود فایل مزایده دانلود

شرکت عمران شهرجدید مجلسی در نظردارد نگهداری ، بهره برداری و انجام بازدیدهای فنی از پکیج تصفیه فاضلاب شهرجدید مجلسی را از طریق سامانه تدارکات الکترنیکی دولت ( ستاد) به نشانی www.setadiran.ir با شرایط زیر و براساس اسناد و مدارک پیوست ، از طریق استعلام به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

بسمه تعالی
(( استعلام ))

شرکت عمران شهرجدید مجلسی در نظردارد نگهداری ، بهره برداری و انجام بازدیدهای فنی از پکیج تصفیه فاضلاب شهرجدید مجلسی را از طریق سامانه تدارکات الکترنیکی دولت ( ستاد) به نشانی www.setadiran.ir با شرایط زیر و براساس اسناد و مدارک پیوست ، از طریق استعلام به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید.بدینوسیله از جنابعالی دعـــوت می گردد در استعلام مورد نظر با توجه به موارد ذیل شرکت نمایید:
1-موضوع: نگهداری ، بهره برداری و انجام بازدیدهای فنی از پکیج تصفیه فاضلاب شهرجدید مجلسی به ظرفیت 1700 متر مکعب در شبانه روز
2- مبلغ برآورد اولیه: حدود بعدد: 000ر000ر900ر1 ریال به حروف یک میلیاردونهصد میلیون ریال می باشد.
3- محل اجرا: کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن – شهر جدید مجلسی – پکیج تصفیه فاضلاب
4 – مدت اجراء: از تاریخ ابلاغ به مدت دوازده(12) ماه می باشد.
5- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 00/14روز یکشنبه مورخ 19/5/99 می باشد.
6- کلیه پیشنهادات با حضور اعضاء کمیسیون در روز دوشنبه مورخ 20/5/98راس ساعت11 صبح در محل شرکت باز خواهد شد ، ورود کلیه پیشنهاددهندگان آزاد است .
7- پیشنهاددهندگان می بایست تجربه کاری مرتبط ومشابه با موضوع استعلام حداقل یک مورد درحد واندازه پکیج مورد نظر، در خصوص نگهداری سیستم پکیج تصفیه فاضلاب در سه سال اخیردارا بوده و مقیم استان اصفهان باشند.

8-کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار بوده وپیشنهاد دهنده موظف است تامیزان کسورات مربوطه را از مراکز ذیصلاح استعلام نموده ودرقیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.
9- کلیه مدارک پیوست استعلام باید به امضاء مجاز شرکت رسیده و ممهور به مهر باشد
10- دریافت اسنادوارسال پاکت پیشنهادی بصورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد انجام می گردد.

11- نظارت بر اجرای کار،توسط واحد بهره برداری کارفرما انجام می پذیرد.
12- به قیمتهای پیشنهادی هیچگونه مابه التفاوت و هیچگونه تعدیلی تعلق نخواهد گرفت و حجم کل قرارداد بر اساس شرایط عمومی پیمان قابل افزایش یا کاهش خواهد بود .
13- کلیه ضوابط مربوط به مسائل ایمنی و حفاظت در کار به عهده پیمانکار بوده وپیمانکار موظف است نسبت به بیمه نمودن کار موضوع پروژه به نفع شرکت عمران اقدام نموده و مدارک لازم را ارائه نماید .

14- درصورت تاخیردراجرای عملیات، خسارات مربوطه محاسبه واز مطالبات پیمانکارکسرمی گردد .

15- پیمانکار موظف است آنالیز قیمت پیشنهادی خود همراه با برگ پیشنهاد قیمت و نیز سوابق کاری مرتبط در خصوص موضوع استعلام را از طریق سامانه ستاد در موعد مقرر ارسال نماید.
16- در صورت لزوم پیمانکار ملزم به تهیه قطعات، لوازم ومصالح استاندارد مورد تایید شرکت عمران و با هماهنگی شرکت عمران بوده و همچنین تغییر در محل تامین منابع و مصالح به واسطه تغییر در مشخصات مصالح در صورت اعلام دستگاه نظارت مجاز می باشد.

17- با توجه به تحویل قریب الوقوع تاسیسات آب و فاضلاب شهر به شرکت آب و فاضلاب استان، در زمان تحویل، ادامه انجام عملیات موضوع قراردادمنعقده با برنده استعلام، به شرکت آب و فاضلاب استان واگذارگردیده و یا قراردادمربوطه خاتمه می یابد.

18- شرایط عمومی پیمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر قرارداد مورد نظرحاکم خواهدبود .
19- عملیات پیش بینی نشده در حین کار با ابلاغ کتبی قابل پرداخت خواهد بود .

20- مدارک پیوست شامل شرایط خصوصی استعلام وبرگ پیشنهاد قیمت می باشد.

شهرام مجیدی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل