متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید پرند ، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه ، فاز دو شهر جدید پرند در نظر دارد ، ، نظافت عمومی، جمع‌آوری زباله روزانه ، رفت و روب معابر شهری  را با مشخصات ذیل به پیمانکاران واجدِ شرایط که توانایی اجرای کار و تاییدیه از وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه موضوع مناقصه را دارا می‌باشند ، واگذار نماید:

عنوان

مساحت تقریبی       ( مترمربع)

مبلغ کل برآورد

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال )

مدت قرارداد

نظافت عمومی، جمع‌آوری زباله روزانه ، رفت و روب معابر شهری درسطح شمال فازهای 3 ، 4 ، 5 و 6

1.600.000

8.912.483.269

445.624.170

12ماه

نظافت عمومی، جمع‌آوری زباله روزانه ، رفت و روب معابر شهری درسطح جنوب فازهای 3 ، 4 ، 5 و 6

1.100.000

9.775.295.165

488.764.760

12ماه

نوع و تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ قید شده در جدول فوق (در صورت شرکت در مناقصه بیش از یک مورد ضمانت‌نامه هر کدام بایستی جداگانه ارایه گردد) و حسب بخشنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قیدگردیده است

مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه ، قابل تمدید تا سه ماه دیگر .

الف) مهلت فروش اسناد از تاریخ06/07/95  تا پایان وقت اداری 12/07/95  (به استثنای پنج‌شنبه و ایام تعطیل )

ب) آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : تا ساعت 15 مورخ 26/07/95

پ) محل تحویل اسناد : دبیر خانه شرکت عمران شهر جدید پرند( به آدرس فوق الاشاره)

پ) تاریخ بازگشایی پیشنهادها : 27/07/95 ، ساعت10 صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضیان می‌بایستی مبلغ -/500.000 ریال برای خرید هر کدام از اسناد مناقصه به صورت جداگانه به حساب جاری 2173691205003 بانک ملی ایران شعبه شهر جدید پرند  کد 2606 به نام این شرکت واریز و نماینده فنی و مطلع، همراه با فیش مربوطه و معرفی‌نامه برای دریافت اسناد به اداره امور پیمان رسیدگی شرکت به آدرس فوق‌الاشاره، مراجعه نمایید. (تلفن تماس : 8-56790036-021)

* هزینه درج آگهی (طی دو نوبت )، در روزنامه ایران و هزینه روزنامه مناقصه – مزایده ،  بر عهده برندگان مناقصه می‌باشد.

دانلود فایل های مزایده