عنوان مناقصه آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی شماره 98/18 (نوبت دوم)
 آگهی در محدوده شهر جدید گلبهار
عنوان روزنامه روزنامه خراسان – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار 1398/12/13
آخرین مهلت 1398/12/25

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد به استناد آیین نامه خرید خدمات مشاوره به شماره 193542/ت/42986ک مورخ 1388/10/1 و اصلاحیه های مربوطه ، پروژه ذیل را در شهر جدید گلبهار و براساس مشخصات و شرایط کلی ذیل به مشاور واجد شرایط واگذار نماید، لذا جهت دریافت اسناد ارزیابی به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا کلیه مراحل انتخاب مشاور از دریافت اسناد ارزیابی و تکمیل و ارائه پیشنهادات و بازگشائی پاکتها از طریق سامانه یاد شده انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق نمایند.

موضوع فراخوان

رشته و پایه مشاور

شماره فراخوان

سامانه ستاد

انجام نظارت کارگاهی پروژه های زیربنائی و روبنائی در شهر جدید گلبهار

حداقل دارای رتبه سه در تخصص شهرسازی و رتبه سه در تخصص راه و ترابری به صورت توأم از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند.

2099001276000002

– آخرین مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی پایان وقت اداری مورخ 1399/02/07
– آخرین مهلت تکمیل و ارسال اسناد: پایان وقت اداری مورخ 1399/02/21