عنوان مناقصه
                     آگهی تجدید فراخوان عمومی یک مرحله ای به شماره 7-3-98/م
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه اطلاعات ، عصر توسعه
تاریخ انتشار از تاریخ 98/09/20 لغایت 98/10/01 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir مراجعه نمایند
آخرین مهلت مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 98/10/14، می باشد
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

آگهی تجدید فراخوان عمومی دو مرحله ای به شماره 22-8-98/م

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هیئت مدیره نسبت به برگزاری تجدید فراخوان عمومی دو مرحله ای به منظور تهیه کلیه تجهیزات و مصالح، حمل، و نصب سایبان پایانه اتوبوس رانی و تاکسی رانی محوطه ایستگاه پایانی پروژه قطاربرقی گلشهر-شهر جدید هشتگرد

با مبلغ برآورد اولیه 23،453،697،193 ریال و به حروف بیست و سه میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون و ششصد و نود و هفت هزار و یکصد و نود و سه ریال بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.

نحوه خرید اسناد مناقصه:

    ازکلیه تامین کنندگان دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 98/09/20 لغایت 98/10/01 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 98/10/14، می باشد. اسناد در ساعت 11 روز یک شنبه مورخ 98/10/15 در سالن جلسات شرکت از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود.

– مبلغ فروش اسناد مناقصه 1,000,000 ریال به حروف یک میلیون ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :

– اصل فیش یا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 1,172,684,860   ریال (یک میلیارد و صد و هفتاد و دو میلیون و ششصد و هشتاد و چهار هزار و هشتصد و شصت ریال) را به حساب شماره 4001036906374199  (IR940100004001036906374199 شبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و در سایت بارگذاری شود. در صورت عدم امکان دریافت یا بارگذاری اسناد در سایت با پشتیبانی سامانه تماس حاصل فرمایید. ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار، تا ساعت 16 مورخ 98/10/14 به دفتر اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس:شهر جدید هشتگرد فاز 2 محله 4 خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صلاحی، پلاک 49) الزامی است.

– عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از فراخوان می باشد.

– تامین کنندگان دارای تجربه کاری مشابه و سوابق کافی.

ضمنا ارائه شناسه مالی و کد اقتصادی شرکت ، جهت دریافت اسناد الزامی می باشد. آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات (https://iets.mporg.ir/) و پایگاه اینترنتی شرکت عمران به آدرس www.hashtgerd-ntoir.gov.ir و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (http://setadiran.ir/setad/cms) قابل مشاهده می باشد.