عنوان مناقصه آگهی تجدید فراخوان عمومی مناقصه  شماره 18-99
آگهی در محدوده شهر جدید عالیشهر
عنوان روزنامه اطلاعات
تاریخ انتشار 99/07/16
آخرین مهلت 99/08/03
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده ) یک مرحله ای

شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر در نظر دارد مناقصه های عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) به شرح جدول ذیل  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  WWW. Setadiran.Ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 7 مورخ 99/07/16 تا ساعت 19 مورخ 99/07/18

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : تا ساعت 13 مورخ 99/08/03

مهلت زمانی ارائه پاکت الف : تا ساعت 13 مورخ 99/08/03

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10 مورخ 99/08/05

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای (الف) آدرس : بوشهر –عالیشهر –بلواز زیتون –شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر –و تلفن  8-33682006 -077

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

1

تکمیل پارک بهاران فاز 4 شهر جدید عالیشهر

۲۰۹۹۰۰۵۹۶۲۰۰۰۰36

2

تکمیل پارک تابان فاز 4 شهر جدید عالیشهر

۲۰۹۹۰۰۵۹۶۲۰۰۰۰37

3

عملیات اجرای شبکه آبرسانی با کلیه مصالح مورد نیاز پروژه ، محله 5 فاز 4 شهر جدید عالیشهر

۲۰۹۹۰۰۵۹۶۲۰۰۰۰38

4

عملیات اجرای شبکه آبرسانی با کلیه مصالح مورد نیاز پروژه ، محله 7 فاز 4 شهر جدید عالیشهر

۲۰۹۹۰۰۵۹۶۲۰۰۰۰39