عنوان مناقصه آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار طرح و ساخت در شهر جدید هشتگرد 1-3-97/م اتمام مهلت دریافت اسناد
آگهی در محدوده شهر جدید هشتگرد
عنوان روزنامه
تاریخ انتشار 26-02-97
آخرین مهلت 08-03-97
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

توضیحات: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد براساس مصوبات هیات مدیره در نظر دارد در چارچوب ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت نسبت به انتخاب پیمانکار ذیصلاح برای طراحی، اجرا، انتقال پساب، نگهداری فضای سبز سایت جنگل کاری شده حاشیه اتوبان تهران-قزوین در قسمت ورودی شهر جدید هشتگرد به روش EPC اقدام نماید.
موضوع فراخوان: انتخاب پیمانکار ذیصلاح برای انتخاب پیمانکار طراحی، اجرا، انتقال پساب، نگهداری فضای سبز سایت جنگلکاری شده حاشیه اتوبان تهران-قزوین در قسمت ورودی شهر جدید هشتگرد به روش EPC
کارفرما: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
پیمانکار: دارندگان گواهینامه صلاحیت طرح و ساخت در رشته های آب یا کشاورزی (مرتبط) دارای صلاحیت پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و داشتن ظرفیت کاری و ریالی آزاد در رشته مربوطه
مبلغ پایه فراخوان : 000ر000ر000ر20 ریال
تحویل اسناد فراخوان: از متقاضیان دعوت می‌شود برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 26-02-97 لغایت 08-03-97 درساعات اداری به اداره پیمان و رسیدگی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به نشانی فاز 2، محله 4، انتهای بلوار انقلاب اسلامی، خیابان نیایش، خیابان شهید مسیح صلاحی، با ارائه درخواست کتبی ،کپی کارت ملی ، ارائه رتبه معتبر ، جهت دریافت اسناد اقدام نمایند . آخرین مهلت و محل تحویل پاکات پیشنهادات قیمت تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 19-03-97 ، دفتر معاون فنی و اجرایی شرکت عمران و بازگشایی پیشنهادها ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 20-03-97 در اتاق کنفرانس مدیرعامل می باشد.
– مبلغ فروش اسناد مناقصه 000ر500 ریال به حروف پانصد هزار ریال است.
نوع تضمین شرکت در مناقصه : اصل فیش یا ضمانت نامه ای مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 موضوع آگهی را به حساب شماره 4001036906474199 بانک ملی به مبلغ 000ر000ر000ر1 ریال (یک میلیارد ریال) به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و ارائه شود .
– شرایط پرداخت بصورت 50% نقد و 50% تهاتر با زمین می باشد.
– قرارداد بر اساس بخشنامه ضوابط اجرایی طرح و ساخت منعقد خواهد شد.
ضمنا ارائه شناسه مالی و کد اقتصادی شرکت ، جهت دریافت اسناد الزامی می باشد و همچنین آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات (https://iets.mporg.ir/) و پایگاه اینترنتی شرکت عمران به آدرس www.hashtgerd-ntoir.gov.ir و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (http://setadiran.ir/setad/cms) قابل مشاهده می باشد.
محل دریافت اسناد: اداره پیمان و رسیدگی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واقع در فاز 2 – محله 4 – خیابان نیایش – خیابان شهید مسیح صلاحی – پلاک 49 – کدپستی 59383-33619
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: نوع تضمین شرکت در مناقصه : اصل فیش یا ضمانت نامه ای مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 موضوع آگهی را به حساب شماره 4001036906474199 بانک ملی به مبلغ 000ر000ر000ر1 ریال (یک میلیارد ریال) به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و ارائه شود .